21 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 10/09/2020 (23/7 âm lịch)
Narita
Hà Nội
thứ hai, 07/09
thứ ba, 08/09
thứ tư, 09/09
thứ năm, 10/09
thứ sáu, 11/09
thứ bảy, 12/09
chủ nhật, 13/09
VJ
VJ933 (H_Eco)
09:30
NRT
3h35p
Bay thẳng
13:05
HAN
2.390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (P-Siêu tiết kiệm)
10:00
NRT
3h35p
Bay thẳng
13:35
HAN
2.562.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
NRT
3h35p
Bay thẳng
13:35
HAN
4.378.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 319 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
NRT
8h20p
1 điểm dừng
18:20
HAN
4.681.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
NRT
8h10p
1 điểm dừng
17:40
HAN
5.566.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
15:25
NRT
8h00p
1 điểm dừng
23:25
HAN
5.566.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
NRT
3h35p
Bay thẳng
13:35
HAN
5.822.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
NRT
8h10p
1 điểm dừng
17:40
HAN
7.615.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:25
NRT
8h00p
1 điểm dừng
23:25
HAN
7.615.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
3h35p
Bay thẳng
13:35
HAN
9.314.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (U-Siêu tiết kiệm)
10:00
NRT
3h35p
Bay thẳng
13:35
HAN
9.314.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 319 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
8h20p
1 điểm dừng
18:20
HAN
11.387.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (I-Phổ thông)
10:00
NRT
3h35p
Bay thẳng
13:35
HAN
11.643.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
NRT
8h10p
1 điểm dừng
17:40
HAN
11.992.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
NRT
8h00p
1 điểm dừng
23:25
HAN
11.992.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ933 (V_SBoss)
09:30
NRT
3h35p
Bay thẳng
13:05
HAN
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
10:00
NRT
3h35p
Bay thẳng
13:35
HAN
16.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3309 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:05
NRT
13h00p
1 điểm dừng
08:05
HAN
17.388.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
3h35p
Bay thẳng
13:35
HAN
19.793.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 319 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
8h20p
1 điểm dừng
18:20
HAN
21.632.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3309 (C-Th/gia linh hoạt)
19:05
NRT
13h00p
1 điểm dừng
08:05
HAN
40.388.000 ₫
+10 điểm