20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/12/2020 (20/10 âm lịch)
Narita
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
thứ sáu, 04/12
thứ bảy, 05/12
chủ nhật, 06/12
thứ hai, 07/12
VN
VN319 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:00
NRT
8h30p
1 điểm dừng
18:30
SGN
10.028.358 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (L-P/thông tiết kiệm)
09:30
NRT
4h50p
Bay thẳng
14:20
SGN
10.951.740 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (L-P/thông tiết kiệm)
14:55
NRT
4h50p
Bay thẳng
19:45
SGN
10.951.740 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (T_Eco)
08:55
NRT
4h45p
Bay thẳng
13:40
SGN
11.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (V_SBoss)
08:55
NRT
4h45p
Bay thẳng
13:40
SGN
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
13.378.302 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
NRT
4h50p
Bay thẳng
14:20
SGN
16.406.136 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:55
NRT
4h50p
Bay thẳng
19:45
SGN
16.406.136 ₫
+10 điểm
VN
VN3307 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:45
NRT
5h00p
Bay thẳng
21:45
SGN
17.479.836 ₫
+10 điểm
VN
VN3309 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:05
NRT
5h00p
Bay thẳng
00:05
SGN
17.479.836 ₫
+10 điểm
VN
VN319 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
8h30p
1 điểm dừng
18:30
SGN
18.489.114 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
19.219.230 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
NRT
4h50p
Bay thẳng
14:20
SGN
41.036.814 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (C-Th/gia linh hoạt)
14:55
NRT
4h50p
Bay thẳng
19:45
SGN
41.036.814 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
09:30
NRT
4h50p
Bay thẳng
14:20
SGN
41.874.300 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
14:55
NRT
4h50p
Bay thẳng
19:45
SGN
41.874.300 ₫
+10 điểm
VN
VN3307 (C-Th/gia linh hoạt)
16:45
NRT
5h00p
Bay thẳng
21:45
SGN
42.110.514 ₫
+10 điểm
VN
VN3309 (C-Th/gia linh hoạt)
19:05
NRT
5h00p
Bay thẳng
00:05
SGN
42.110.514 ₫
+10 điểm
VN
VN319 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
8h30p
1 điểm dừng
18:30
SGN
44.494.128 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
46.061.730 ₫
+10 điểm