20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 05/07/2020 (15/5 âm lịch)
Narita
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
VJ
VJ823 (K_Eco)
08:55
NRT
4h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
2.920.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
7.396.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (Q-P/thông tiết kiệm)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
7.396.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:00
NRT
8h00p
1 điểm dừng
18:00
SGN
8.960.800 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (V_SBoss)
08:55
NRT
4h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (U-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
12.935.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (U-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
12.935.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
14.425.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
14.425.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 3309 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
15.345.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 319 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
7h00p
1 điểm dừng
17:00
SGN
16.247.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
8h00p
1 điểm dừng
18:00
SGN
16.928.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (I-Phổ thông)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
24.656.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (I-Phổ thông)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
24.656.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
35.898.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (C-Th/gia linh hoạt)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
35.898.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
36.248.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
36.248.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3309 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
36.818.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 319 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
7h00p
1 điểm dừng
17:00
SGN
39.284.000 ₫
+10 điểm