28 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 21/07/2020 (1/6 âm lịch)
Narita
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
VN
VN301 (P-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
1.748.000 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (P-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
1.748.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (E-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (K-P/thông tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
3.606.400 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (K-P/thông tiết kiệm)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
3.606.400 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
3.698.400 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (K-P/thông tiết kiệm)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
5.170.400 ₫
+10 điểm
VN
VN3493 (K-P/thông tiết kiệm)
09:15
NRT
8h50p
1 điểm dừng
18:05
SGN
5.170.400 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (O_Eco)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
5.630.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (U-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
7.820.000 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (U-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
7.820.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
10.819.200 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
10.819.200 ₫
+10 điểm
VN
VN3309 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
11.739.200 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (V_SBoss)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN319 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
7h00p
1 điểm dừng
17:00
SGN
12.604.000 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
13.248.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3493 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
NRT
8h50p
1 điểm dừng
18:05
SGN
13.340.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (I-Phổ thông)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
15.640.000 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (I-Phổ thông)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
15.640.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
27.048.000 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (C-Th/gia linh hoạt)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
27.048.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
27.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
27.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3309 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
27.968.000 ₫
+10 điểm
VN
VN319 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
7h00p
1 điểm dừng
17:00
SGN
30.433.600 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
31.372.000 ₫
+10 điểm