23 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 30/07/2020 (10/6 âm lịch)
Narita
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
VN
VN 301 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.576.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (E-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
2.576.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (K-P/thông tiết kiệm)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
3.606.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (K-P/thông tiết kiệm)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
3.606.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
NRT
8h05p
1 điểm dừng
18:05
SGN
3.956.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (M_Eco)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
3.980.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (K-P/thông tiết kiệm)
10:00
NRT
8h05p
1 điểm dừng
18:05
SGN
5.170.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 319 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
NRT
7h15p
1 điểm dừng
17:15
SGN
5.906.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (U-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
7.820.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (U-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
7.820.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
10.819.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
10.819.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 3309 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
11.739.200 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (V_SBoss)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 319 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
7h15p
1 điểm dừng
17:15
SGN
12.640.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
8h05p
1 điểm dừng
18:05
SGN
13.321.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (I-Phổ thông)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
15.640.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (I-Phổ thông)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
15.640.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
27.048.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (C-Th/gia linh hoạt)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
27.048.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
27.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
27.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3309 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
27.968.000 ₫
+10 điểm