29 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 03/08/2020 (14/6 âm lịch)
Narita
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
VN
VN 301 (P-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
1.748.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (P-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
1.748.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (E-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
2.888.800 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (K_Eco)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
2.920.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
4.526.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
4.526.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
5.372.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (U-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
8.224.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (U-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
8.224.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
11.555.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 319 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
7h00p
1 điểm dừng
17:00
SGN
11.555.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
11.555.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
11.555.200 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (V_SBoss)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3309 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
12.475.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 3493 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
NRT
8h00p
1 điểm dừng
17:15
SGN
12.475.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (I-Phổ thông)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
17.167.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (I-Phổ thông)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
17.167.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (I-Phổ thông)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
20.939.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
28.888.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 319 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
7h00p
1 điểm dừng
17:00
SGN
28.888.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
28.888.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (C-Th/gia linh hoạt)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
28.888.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3309 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
29.808.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3493 (C-Th/gia linh hoạt)
09:15
NRT
8h00p
1 điểm dừng
17:15
SGN
29.808.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
30.304.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
30.304.800 ₫
+10 điểm