24 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
Narita
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
VN
VN 303 (E-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (O_Eco)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
5.630.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
6.660.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
6.660.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
7.507.200 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (V_SBoss)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (U-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
12.861.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (U-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
12.861.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
14.867.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
14.867.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
14.867.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 3309 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
15.787.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 3493 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
NRT
8h00p
1 điểm dừng
17:15
SGN
15.787.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (I-Phổ thông)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
25.281.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (I-Phổ thông)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
25.281.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (I-Phổ thông)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
29.053.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
37.002.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 319 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
7h00p
1 điểm dừng
17:00
SGN
37.002.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
37.002.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (C-Th/gia linh hoạt)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
37.002.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 3309 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
37.922.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 3493 (C-Th/gia linh hoạt)
09:15
NRT
8h00p
1 điểm dừng
17:15
SGN
37.922.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
39.247.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
39.247.200 ₫
+10 điểm