26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 15/08/2020 (26/6 âm lịch)
Narita
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
VN
VN 303 (P-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
2.565.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (G-Phổ thông)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.915.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
4.384.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
4.384.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (N_Eco)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
4.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
5.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
5.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
NRT
8h00p
1 điểm dừng
18:00
SGN
5.969.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 319 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
NRT
7h00p
1 điểm dừng
17:00
SGN
6.179.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
NRT
8h00p
1 điểm dừng
18:00
SGN
7.625.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
9.210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
9.210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (U-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
9.326.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (U-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
9.326.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 319 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
7h00p
1 điểm dừng
17:00
SGN
9.560.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (I-Phổ thông)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
11.658.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (I-Phổ thông)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
11.658.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (N_Eco)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
8h00p
1 điểm dừng
18:00
SGN
12.241.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3309 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
15.345.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
16.321.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
16.321.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 319 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
7h00p
1 điểm dừng
17:00
SGN
18.652.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
18.652.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (C-Th/gia linh hoạt)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
18.652.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3309 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
36.818.400 ₫
+10 điểm