29 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 22/08/2020 (4/7 âm lịch)
Narita
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
VN
VN301 (P-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
2.024.000 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (P-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
2.024.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (E-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (P-Siêu tiết kiệm)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
2.815.200 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (L_Eco)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
3.450.000 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
3.808.800 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
7.396.800 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (Q-P/thông tiết kiệm)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
7.396.800 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
8.960.800 ₫
+10 điểm
VN
VN3493 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:15
NRT
8h50p
1 điểm dừng
18:05
SGN
8.960.800 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (V_SBoss)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (U-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
12.935.200 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (U-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
12.935.200 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
14.425.600 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
14.425.600 ₫
+10 điểm
VN
VN3309 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
15.345.600 ₫
+10 điểm
VN
VN319 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
7h00p
1 điểm dừng
17:00
SGN
16.210.400 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
16.854.400 ₫
+10 điểm
VN
VN3493 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
NRT
8h50p
1 điểm dừng
18:05
SGN
16.946.400 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (I-Phổ thông)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
24.656.000 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (I-Phổ thông)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
24.656.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
35.898.400 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (C-Th/gia linh hoạt)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
35.898.400 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
36.248.000 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
36.248.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3309 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
36.818.400 ₫
+10 điểm
VN
VN319 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
7h00p
1 điểm dừng
17:00
SGN
39.302.400 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
40.222.400 ₫
+10 điểm