33 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 16/09/2020 (29/7 âm lịch)
Narita
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 13/09
thứ hai, 14/09
thứ ba, 15/09
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
VN
VN 301 (P-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
2.024.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (P-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
2.024.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (P-Siêu tiết kiệm)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
2.208.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (E-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (K_Eco)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
2.920.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 319 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
NRT
9h55p
1 điểm dừng
19:55
SGN
2.944.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
3.348.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
6.108.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
6.108.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 319 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
NRT
9h55p
1 điểm dừng
19:55
SGN
6.752.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
6.955.200 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (V_SBoss)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (U-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
12.309.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (U-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
12.309.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
14.315.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 319 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
9h55p
1 điểm dừng
19:55
SGN
14.315.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
14.315.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
14.315.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 3493 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
NRT
8h00p
1 điểm dừng
17:15
SGN
15.235.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 3309 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
15.235.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (I-Phổ thông)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
23.441.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (I-Phổ thông)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
23.441.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 319 (I-Phổ thông)
10:00
NRT
9h55p
1 điểm dừng
19:55
SGN
25.944.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (I-Phổ thông)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
27.213.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 319 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
9h55p
1 điểm dừng
19:55
SGN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (C-Th/gia linh hoạt)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 3493 (C-Th/gia linh hoạt)
09:15
NRT
8h00p
1 điểm dừng
17:15
SGN
36.082.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 3309 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
36.082.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
38.695.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
38.695.200 ₫
+10 điểm