24 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 16/07/2020 (26/5 âm lịch)
Narita
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
VN
VN303 (P-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
2.024.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (E-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (L_Eco)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
3.450.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
6.108.800 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
6.108.800 ₫
+10 điểm
VN
VN319 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:00
NRT
7h15p
1 điểm dừng
17:15
SGN
9.835.092 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (V_SBoss)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (U-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
12.309.600 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
14.315.200 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
14.315.200 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
14.315.200 ₫
+10 điểm
VN
VN3309 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
15.235.200 ₫
+10 điểm
VN
VN3493 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
NRT
8h00p
1 điểm dừng
17:15
SGN
15.235.200 ₫
+10 điểm
VN
VN319 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
7h15p
1 điểm dừng
17:15
SGN
18.532.062 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (I-Phổ thông)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
23.441.600 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (I-Phổ thông)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
23.441.600 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (I-Phổ thông)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
27.232.000 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (C-Th/gia linh hoạt)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN3309 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
36.082.400 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
38.695.200 ₫
+10 điểm
VN
VN3493 (J-Th/gia linh hoạt)
09:15
NRT
8h00p
1 điểm dừng
17:15
SGN
52.495.200 ₫
+10 điểm