76 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 16/06/2021 (7/5 âm lịch)
Phú Quốc
Hà Nội
chủ nhật, 13/06
thứ hai, 14/06
thứ ba, 15/06
thứ tư, 16/06
thứ năm, 17/06
thứ sáu, 18/06
thứ bảy, 19/06
VJ
VJ458 (E1_ECO)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
9.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (G-Siêu tiết kiệm)
16:05
PQC
2h15p
Bay thẳng
18:20
HAN
26.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (A-Siêu tiết kiệm)
13:25
PQC
2h15p
Bay thẳng
15:40
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (A-Siêu tiết kiệm)
11:35
PQC
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (A-Siêu tiết kiệm)
18:30
PQC
2h15p
Bay thẳng
20:45
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (A-Siêu tiết kiệm)
13:40
PQC
2h15p
Bay thẳng
15:55
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (E1_ECO)
13:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:35
HAN
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (E1_ECO)
17:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:15
HAN
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (E1_ECO)
18:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:55
HAN
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ442 (E1_ECO)
08:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
10:10
HAN
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ498 (E_Eco)
18:35
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:40
HAN
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ1464 (E_Eco)
18:40
PQC
1h55p
Bay thẳng
20:35
HAN
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ440 (E1_ECO)
10:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
12:55
HAN
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (E_Eco)
20:05
PQC
2h00p
Bay thẳng
22:05
HAN
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (Z_Eco)
12:25
PQC
2h00p
Bay thẳng
14:25
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (E-Siêu tiết kiệm)
16:05
PQC
2h15p
Bay thẳng
18:20
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (E-Siêu tiết kiệm)
13:25
PQC
2h15p
Bay thẳng
15:40
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (E-Siêu tiết kiệm)
11:35
PQC
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7302 (E-Siêu tiết kiệm)
12:55
PQC
2h15p
Bay thẳng
15:10
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (E-Siêu tiết kiệm)
18:30
PQC
2h15p
Bay thẳng
20:45
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (E-Siêu tiết kiệm)
13:40
PQC
2h15p
Bay thẳng
15:55
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (ECONOMYSAVER)
17:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:10
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7296 (T-P/thông tiết kiệm)
21:35
PQC
2h15p
Bay thẳng
23:50
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (T-P/thông tiết kiệm)
20:50
PQC
2h15p
Bay thẳng
23:05
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (A1_DLX)
13:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:35
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (A1_DLX)
17:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:15
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (A1_DLX)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (A1_DLX)
18:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:55
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ442 (A_Deluxe)
08:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
10:10
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ498 (A_Deluxe)
18:35
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:40
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ1464 (A_Deluxe)
18:40
PQC
1h55p
Bay thẳng
20:35
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ440 (A_Deluxe)
10:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
12:55
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (A_Deluxe)
20:05
PQC
2h00p
Bay thẳng
22:05
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (Z_Deluxe)
12:25
PQC
2h00p
Bay thẳng
14:25
HAN
1.079.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (K-P/thông tiết kiệm)
16:05
PQC
2h15p
Bay thẳng
18:20
HAN
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (K-P/thông tiết kiệm)
13:25
PQC
2h15p
Bay thẳng
15:40
HAN
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (K-P/thông tiết kiệm)
11:35
PQC
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7296 (K-P/thông tiết kiệm)
21:35
PQC
2h15p
Bay thẳng
23:50
HAN
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (K-P/thông tiết kiệm)
20:50
PQC
2h15p
Bay thẳng
23:05
HAN
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7302 (K-P/thông tiết kiệm)
12:55
PQC
2h15p
Bay thẳng
15:10
HAN
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (K-P/thông tiết kiệm)
18:30
PQC
2h15p
Bay thẳng
20:45
HAN
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (K-P/thông tiết kiệm)
13:40
PQC
2h15p
Bay thẳng
15:55
HAN
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:05
PQC
2h15p
Bay thẳng
18:20
HAN
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
PQC
2h15p
Bay thẳng
15:40
HAN
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
PQC
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7296 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:35
PQC
2h15p
Bay thẳng
23:50
HAN
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:50
PQC
2h15p
Bay thẳng
23:05
HAN
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7302 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
PQC
2h15p
Bay thẳng
15:10
HAN
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
PQC
2h15p
Bay thẳng
20:45
HAN
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:40
PQC
2h15p
Bay thẳng
15:55
HAN
3.289.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (BUSINESSSMART)
17:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:10
HAN
3.400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7296 (I-Phổ thông)
21:35
PQC
2h15p
Bay thẳng
23:50
HAN
3.690.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (I-Phổ thông)
20:50
PQC
2h15p
Bay thẳng
23:05
HAN
3.690.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7302 (I-Phổ thông)
12:55
PQC
2h15p
Bay thẳng
15:10
HAN
3.690.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (V_SBoss)
13:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (V_SBoss)
17:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:15
HAN
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (V_SBoss)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (V_SBoss)
18:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:55
HAN
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ442 (V_SBoss)
08:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
10:10
HAN
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ498 (V_SBoss)
18:35
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:40
HAN
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ1464 (V_SBoss)
18:40
PQC
1h55p
Bay thẳng
20:35
HAN
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ440 (V_SBoss)
10:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
12:55
HAN
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (V_SBoss)
20:05
PQC
2h00p
Bay thẳng
22:05
HAN
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (Z_Deluxe)
12:25
PQC
2h00p
Bay thẳng
14:25
HAN
3.710.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (I-Phổ thông)
13:25
PQC
2h15p
Bay thẳng
15:40
HAN
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (I-Phổ thông)
11:35
PQC
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (I-Phổ thông)
18:30
PQC
2h15p
Bay thẳng
20:45
HAN
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (I-Phổ thông)
13:40
PQC
2h15p
Bay thẳng
15:55
HAN
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7296 (C-Th/gia linh hoạt)
21:35
PQC
2h15p
Bay thẳng
23:50
HAN
4.140.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (C-Th/gia linh hoạt)
20:50
PQC
2h15p
Bay thẳng
23:05
HAN
4.140.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7302 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
PQC
2h15p
Bay thẳng
15:10
HAN
4.140.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (C-Th/gia linh hoạt)
16:05
PQC
2h15p
Bay thẳng
18:20
HAN
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
PQC
2h15p
Bay thẳng
15:40
HAN
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (C-Th/gia linh hoạt)
11:35
PQC
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (C-Th/gia linh hoạt)
18:30
PQC
2h15p
Bay thẳng
20:45
HAN
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (C-Th/gia linh hoạt)
13:40
PQC
2h15p
Bay thẳng
15:55
HAN
4.599.000 ₫
+10 điểm