80 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 12/08/2020 (23/6 âm lịch)
Phú Quốc
Hà Nội
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
VJ
VJ440 (E_Promo)
16:45
PQC
2h00p
Bay thẳng
18:45
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (E_Promo)
18:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:05
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (E_Promo)
14:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:00
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (E_Promo)
15:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:10
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (A_Promo)
10:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
12:05
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (A_Promo)
13:30
PQC
2h30p
Bay thẳng
16:00
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ482 (A_Promo)
08:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
10:25
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Eco)
16:55
PQC
2h00p
Bay thẳng
18:55
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Eco)
12:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:00
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (A-Siêu tiết kiệm)
14:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:10
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (Z_Eco)
18:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:05
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (Z_Eco)
14:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:00
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (Z_Eco)
10:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
12:05
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (Z_Eco)
13:30
PQC
2h30p
Bay thẳng
16:00
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (Z_Eco)
15:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:10
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ482 (Z_Eco)
08:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
10:25
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ440 (Z_Eco)
16:45
PQC
2h00p
Bay thẳng
18:45
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ442 (Z_Eco)
21:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
23:45
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (P-Siêu tiết kiệm)
15:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:25
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (P-Siêu tiết kiệm)
18:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:35
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (E-Siêu tiết kiệm)
14:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:10
HAN
420.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (E-Siêu tiết kiệm)
15:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:25
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (E-Siêu tiết kiệm)
18:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:35
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:40
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7242 (E-Siêu tiết kiệm)
20:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
22:20
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (U_Eco)
16:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:00
HAN
639.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Plus)
16:55
PQC
2h00p
Bay thẳng
18:55
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Plus)
12:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:00
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (T-P/thông tiết kiệm)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (T-P/thông tiết kiệm)
10:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:20
HAN
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7094 (T-P/thông tiết kiệm)
17:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
19:20
HAN
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:10
HAN
908.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
1.019.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:40
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
13:25
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7242 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
22:20
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7096 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:20
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7094 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
19:20
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:25
HAN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:35
HAN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:10
HAN
2.724.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (S-P/thông linh hoạt)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:25
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:35
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:40
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
13:25
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7242 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
22:20
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7096 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:20
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7094 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
19:20
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (Z_Eco)
18:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:05
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (Z_Eco)
14:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:00
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (Y_SBoss)
10:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
12:05
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (Y_SBoss)
13:30
PQC
2h30p
Bay thẳng
16:00
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (Y_SBoss)
16:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:00
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (Y_SBoss)
15:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:10
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ482 (Y_SBoss)
08:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
10:25
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ440 (Y_SBoss)
16:45
PQC
2h00p
Bay thẳng
18:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ442 (Y_SBoss)
21:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
23:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (I-Phổ thông)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
4.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (I-Phổ thông)
15:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:25
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (I-Phổ thông)
18:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:35
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (I-Phổ thông)
09:30
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:40
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (I-Phổ thông)
11:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
13:25
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7242 (I-Phổ thông)
20:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
22:20
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7096 (I-Phổ thông)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (I-Phổ thông)
10:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:20
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7094 (I-Phổ thông)
17:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
19:20
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:10
HAN
4.169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
4.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (C-Th/gia linh hoạt)
15:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:25
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:35
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:40
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (C-Th/gia linh hoạt)
11:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
13:25
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7242 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
22:20
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7096 (C-Th/gia linh hoạt)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (C-Th/gia linh hoạt)
10:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:20
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7094 (C-Th/gia linh hoạt)
17:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
19:20
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Business)
12:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:00
HAN
4.850.000 ₫
+10 điểm