48 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
Phú Quốc
Hà Nội
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VJ
VJ452 (E_Promo)
13:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:35
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (E_Promo)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (A_Promo)
11:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:45
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (A_Promo)
19:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:55
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (A_Promo)
18:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:05
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (A_Promo)
14:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:35
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320 (Starter)
16:10
PQC
5h50p
1 điểm dừng
22:00
HAN
203.000 ₫
+10 điểm
BL
BL302 (Starter)
07:40
PQC
6h50p
1 điểm dừng
14:30
HAN
203.000 ₫
+10 điểm
BL
BL310 (Starter)
09:20
PQC
5h45p
1 điểm dừng
15:05
HAN
203.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312 (Starter)
13:50
PQC
6h50p
1 điểm dừng
20:40
HAN
203.000 ₫
+10 điểm
BL
BL256 (Starter)
12:50
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
290.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Eco)
09:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:55
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (Z_Eco)
13:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:35
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (Z_Eco)
16:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:00
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (Z_Eco)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (Z_Eco)
15:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:10
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (Z_Eco)
11:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:45
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (Z_Eco)
19:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:55
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (Z_Eco)
18:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:05
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (Z_Eco)
14:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:35
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (Z_Eco)
19:25
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:30
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (P)
10:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:00
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Eco)
12:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:55
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (T)
17:25
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:30
HAN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (T)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
709.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Plus)
09:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:55
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Plus)
16:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:55
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Plus)
12:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:55
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (R)
20:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
22:20
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (N)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
1.309.000 ₫
+10 điểm
BL
BL302-BL768 (Starter Base)
07:40
PQC
6h50p
1 điểm dừng
14:30
HAN
1.375.000 ₫
+10 điểm
BL
BL310-BL764 (Starter Base)
09:20
PQC
5h45p
1 điểm dừng
15:05
HAN
1.575.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320-BL786 (Starter Base)
16:10
PQC
5h50p
1 điểm dừng
22:00
HAN
1.625.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320-BL790 (Starter Base)
16:10
PQC
7h15p
1 điểm dừng
23:25
HAN
1.625.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312-BL782 (Starter Base)
13:45
PQC
6h55p
1 điểm dừng
20:40
HAN
1.625.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (L)
15:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:20
HAN
1.909.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Business)
09:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Business)
16:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Business)
12:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (Y_SBoss)
13:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (Y_SBoss)
16:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:00
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (Y_SBoss)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (Y_SBoss)
15:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:10
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (Y_SBoss)
11:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (Y_SBoss)
19:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (Y_SBoss)
18:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:05
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (Y_SBoss)
14:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:35
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (Y_SBoss)
19:25
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:30
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm