40 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 06/06/2020 (15/4 âm lịch)
Phú Quốc
Hà Nội
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
VJ
VJ452 (A_Promo)
13:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:35
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (A_Promo)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (A_Promo)
11:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:45
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (A_Promo)
19:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:55
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (A_Promo)
14:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:35
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 256 (Starter-Base)
12:50
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
290.000 ₫
+10 điểm
BL
BL310 (Starter)
09:20
PQC
5h45p
1 điểm dừng
15:05
HAN
344.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312 (Starter)
13:50
PQC
6h50p
1 điểm dừng
20:40
HAN
344.000 ₫
+10 điểm
BL
BL302 (Starter)
07:40
PQC
7h25p
1 điểm dừng
15:05
HAN
344.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 320 (Starter-Base)
16:10
PQC
5h50p
1 điểm dừng
22:00
HAN
344.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (Z_Eco)
13:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:35
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (Z_Eco)
16:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:00
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (Z_Eco)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (Z_Eco)
15:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:10
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (Z_Eco)
11:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:45
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (Z_Eco)
19:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:55
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (Z_Eco)
18:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:05
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (Z_Eco)
14:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:35
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320 (Starter)
16:10
PQC
5h50p
1 điểm dừng
22:00
HAN
444.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Eco)
09:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:55
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (W_Eco)
19:25
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:30
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
BL
BL256 (Starter)
12:50
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
590.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Plus)
09:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:55
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Plus)
12:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:55
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Plus)
16:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:55
HAN
1.220.000 ₫
+10 điểm
BL
BL302-BL764 (Starter Base)
07:40
PQC
7h25p
1 điểm dừng
15:05
HAN
1.275.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320-BL786 (Starter Base)
16:10
PQC
5h50p
1 điểm dừng
22:00
HAN
1.705.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320-BL790 (Starter Base)
16:10
PQC
7h15p
1 điểm dừng
23:25
HAN
1.705.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (Y_SBoss)
13:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (Y_SBoss)
16:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:00
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (Y_SBoss)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (Y_SBoss)
15:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:10
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (Y_SBoss)
11:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (Y_SBoss)
19:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (Y_SBoss)
18:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:05
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (Y_SBoss)
14:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:35
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (Y_SBoss)
19:25
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:30
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Business)
09:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Business)
16:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Business)
12:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm