58 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
Phú Quốc
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
VJ
VJ324 (Z_Eco)
11:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1524 (Bamboo Eco)
19:15
PQC
1h00p
Bay thẳng
20:15
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (W_Eco)
07:40
PQC
1h00p
Bay thẳng
08:40
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (A-Siêu tiết kiệm)
17:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:55
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (U_Eco)
17:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:00
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1524 (Bamboo Plus)
19:15
PQC
1h00p
Bay thẳng
20:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (E-Siêu tiết kiệm)
17:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:55
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (E-Siêu tiết kiệm)
08:45
PQC
1h00p
Bay thẳng
09:45
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (J_Eco)
14:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:05
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (I_Eco)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (T-P/thông tiết kiệm)
18:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (T-P/thông tiết kiệm)
12:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:25
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1820 (T-P/thông tiết kiệm)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1836 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:55
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
PQC
1h00p
Bay thẳng
09:45
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:25
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1820 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7832 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:50
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (H_Eco)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
559.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4160 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
20:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:35
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:20
SGN
629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (L_Eco)
15:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:55
SGN
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1836 (S-P/thông linh hoạt)
12:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4160 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:35
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:20
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1832 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:25
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:30
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:55
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
PQC
1h00p
Bay thẳng
09:45
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:25
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1820 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7832 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:50
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1524 (Bamboo Business)
19:15
PQC
1h00p
Bay thẳng
20:15
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (Y_SBoss)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (Y_SBoss)
14:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:05
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (Y_SBoss)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (Y_SBoss)
17:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (Y_SBoss)
11:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (Y_SBoss)
07:40
PQC
1h00p
Bay thẳng
08:40
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (Y_SBoss)
15:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (I-Phổ thông)
17:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:55
SGN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (I-Phổ thông)
08:45
PQC
1h00p
Bay thẳng
09:45
SGN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (I-Phổ thông)
18:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (I-Phổ thông)
12:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:25
SGN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1820 (I-Phổ thông)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7832 (I-Phổ thông)
09:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:50
SGN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1836 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:20
SGN
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1836 (C-Th/gia linh hoạt)
12:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (C-Th/gia linh hoạt)
16:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:20
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (C-Th/gia linh hoạt)
17:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:55
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (C-Th/gia linh hoạt)
08:45
PQC
1h00p
Bay thẳng
09:45
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:15
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (C-Th/gia linh hoạt)
12:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:25
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1820 (C-Th/gia linh hoạt)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7832 (C-Th/gia linh hoạt)
09:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:50
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm