74 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
Phú Quốc
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
BL
BL320 (Starter)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL302 (Starter)
07:40
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:45
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL326 (Starter)
20:25
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:30
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL310 (Starter)
09:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:25
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312 (Starter)
13:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:55
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (A_Promo)
11:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:15
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (A_Promo)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (A_Promo)
16:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (A_Promo)
11:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Eco)
11:40
PQC
1h00p
Bay thẳng
12:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (Z_Eco)
14:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (Z_Eco)
11:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:15
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (Z_Eco)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (Z_Eco)
16:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (Z_Eco)
07:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (Z_Eco)
11:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1820 (P-Siêu tiết kiệm)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1822 (P-Siêu tiết kiệm)
09:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
11:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1824 (P-Siêu tiết kiệm)
11:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1826 (P-Siêu tiết kiệm)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1828 (P-Siêu tiết kiệm)
17:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (W_Eco)
15:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:40
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7826 (A-Siêu tiết kiệm)
12:55
PQC
1h00p
Bay thẳng
13:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Plus)
11:40
PQC
1h00p
Bay thẳng
12:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1820 (E-Siêu tiết kiệm)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1822 (E-Siêu tiết kiệm)
09:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
11:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1824 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1826 (E-Siêu tiết kiệm)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1828 (E-Siêu tiết kiệm)
17:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7826 (E-Siêu tiết kiệm)
12:55
PQC
1h00p
Bay thẳng
13:55
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1820 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1822 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
11:00
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1824 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1826 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1828 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:35
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7826 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
PQC
1h00p
Bay thẳng
13:55
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
17:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:35
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1832 (Q-P/thông tiết kiệm)
19:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:00
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1820 (S-P/thông linh hoạt)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1822 (S-P/thông linh hoạt)
09:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
11:00
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1824 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:05
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1826 (S-P/thông linh hoạt)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1828 (S-P/thông linh hoạt)
17:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:35
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1832 (S-P/thông linh hoạt)
19:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:00
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (S-P/thông linh hoạt)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (S-P/thông linh hoạt)
17:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:35
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7826 (S-P/thông linh hoạt)
12:55
PQC
1h00p
Bay thẳng
13:55
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1832 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:00
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Business)
11:40
PQC
1h00p
Bay thẳng
12:40
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (Y_SBoss)
15:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:40
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (Y_SBoss)
14:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (Y_SBoss)
11:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:15
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (Y_SBoss)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (Y_SBoss)
16:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (Y_SBoss)
07:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (Y_SBoss)
11:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1820 (I-Phổ thông)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1822 (I-Phổ thông)
09:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
11:00
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1826 (I-Phổ thông)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1828 (I-Phổ thông)
17:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:35
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (I-Phổ thông)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1824 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:05
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7826 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:55
PQC
1h00p
Bay thẳng
13:55
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1820 (C-Th/gia linh hoạt)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1822 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
11:00
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1824 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:05
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1826 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1828 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1832 (C-Th/gia linh hoạt)
19:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:00
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1832 (C-Th/gia linh hoạt)
19:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:00
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7826 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
PQC
1h00p
Bay thẳng
13:55
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm