66 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 22/09/2020 (6/8 âm lịch)
Phú Quốc
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
VJ
VJ324 (A_Eco)
11:40
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:45
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (A_Promo)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (A_Promo)
07:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:40
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (A_Promo)
06:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
07:40
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (P-Siêu tiết kiệm)
10:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
11:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Eco)
10:35
PQC
1h00p
Bay thẳng
11:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (Z_Eco)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (Z_Eco)
07:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (Z_Eco)
06:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
07:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (G-Siêu tiết kiệm)
18:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:10
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (W_Eco)
15:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:55
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (A-Siêu tiết kiệm)
15:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (A-Siêu tiết kiệm)
13:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7826 (A-Siêu tiết kiệm)
17:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (U_Eco)
14:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:05
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (E-Siêu tiết kiệm)
10:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
11:55
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (E-Siêu tiết kiệm)
15:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:55
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (E-Siêu tiết kiệm)
13:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7826 (E-Siêu tiết kiệm)
17:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:50
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4160 (E-Siêu tiết kiệm)
20:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4370 (E-Siêu tiết kiệm)
07:40
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:45
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4376 (E-Siêu tiết kiệm)
13:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:55
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Plus)
10:35
PQC
1h00p
Bay thẳng
11:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1820 (E-Siêu tiết kiệm)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (E-Siêu tiết kiệm)
18:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:10
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (T-P/thông tiết kiệm)
13:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
11:55
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:55
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:15
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:00
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7826 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4160 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:35
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4370 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:40
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:45
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4376 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:55
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1820 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:10
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (A_Deluxe)
11:40
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:45
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (W_Eco)
15:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:55
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (U_Eco)
14:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:05
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (S-P/thông linh hoạt)
10:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
11:55
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (S-P/thông linh hoạt)
15:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:55
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (S-P/thông linh hoạt)
13:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:15
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (S-P/thông linh hoạt)
13:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:00
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7826 (S-P/thông linh hoạt)
17:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:50
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1820 (S-P/thông linh hoạt)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (S-P/thông linh hoạt)
18:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:10
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (T_Eco)
09:00
PQC
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
1.290.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4160 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:35
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4370 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:40
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:45
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4376 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:55
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (T_Eco)
09:00
PQC
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
1.499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Business)
10:35
PQC
1h00p
Bay thẳng
11:35
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (Y_SBoss)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (Y_SBoss)
07:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:40
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (Y_SBoss)
06:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
07:40
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (I-Phổ thông)
10:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
11:55
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (I-Phổ thông)
15:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:55
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (I-Phổ thông)
13:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:15
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1820 (I-Phổ thông)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (I-Phổ thông)
18:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:10
SGN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (C-Th/gia linh hoạt)
10:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
11:55
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:55
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:15
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1820 (C-Th/gia linh hoạt)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (C-Th/gia linh hoạt)
18:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:10
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7826 (J-Th/gia linh hoạt)
17:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:50
SGN
2.809.000 ₫
+10 điểm