37 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 03/07/2020 (13/5 âm lịch)
Phú Quốc
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
BL
BL302 (Starter)
07:40
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:45
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320 (Starter)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL326 (Starter)
20:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:15
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL310 (Starter)
09:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:25
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312 (Starter)
13:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:55
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (A_Promo)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (A_Promo)
14:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:05
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (A_Promo)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (A_Promo)
07:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:50
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (A_Promo)
16:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:25
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (A_Promo)
11:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1820 (G_promo)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (G_promo)
08:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:50
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (G_promo)
11:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:20
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7828 (G_promo)
14:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:00
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (G_promo)
16:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:20
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (G_promo)
18:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:05
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1832 (G_promo)
20:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:15
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7824 (G_promo)
20:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (G_promo)
22:55
PQC
1h06p
Bay thẳng
00:01
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (Z_Eco)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (Z_Eco)
14:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (Z_Eco)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (Z_Eco)
07:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (Z_Eco)
16:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (Z_Eco)
11:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Eco)
11:40
PQC
1h00p
Bay thẳng
12:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (W_Eco)
15:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:40
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Plus)
11:40
PQC
1h00p
Bay thẳng
12:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (Y_SBoss)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (Y_SBoss)
15:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:40
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (Y_SBoss)
14:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:05
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (Y_SBoss)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (Y_SBoss)
07:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (Y_SBoss)
16:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:25
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (Y_SBoss)
11:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Business)
11:40
PQC
1h00p
Bay thẳng
12:40
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm