20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 24/07/2020 (4/6 âm lịch)
Pleiku
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
VN
VN1427 (G-Siêu tiết kiệm)
08:50
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7427 (G-Siêu tiết kiệm)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443 (Starter Base)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
290.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (E-Siêu tiết kiệm)
08:50
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7427 (E-Siêu tiết kiệm)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (I_Eco)
19:50
PXU
1h05p
Bay thẳng
20:55
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:50
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:00
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7427 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
19:50
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (S-P/thông linh hoạt)
08:50
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:00
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7427 (S-P/thông linh hoạt)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4757 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (I-Phổ thông)
08:50
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:00
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7427 (I-Phổ thông)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ397 (Y_SBoss)
19:50
PXU
1h05p
Bay thẳng
20:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1427 (C-Th/gia linh hoạt)
08:50
PXU
1h10p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7427 (C-Th/gia linh hoạt)
19:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1427 (J-Th/gia linh hoạt)
18:40
PXU
1h10p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.299.000 ₫
+10 điểm