22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 06/08/2020 (17/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Bangkok (BKK)
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
VJ
VJ805 (J_Eco)
17:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
18:45
BKK
620.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ803 (I_Eco)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
BKK
700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN605 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:25
SGN
1h45p
Bay thẳng
13:10
BKK
824.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ801 (L_Eco)
08:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:05
BKK
1.060.000 ₫
+10 điểm
VN
VN601 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
08:35
SGN
1h45p
Bay thẳng
10:20
BKK
1.069.000 ₫
+10 điểm
VN
VN607 (Q-P/thông tiết kiệm)
16:45
SGN
1h45p
Bay thẳng
18:30
BKK
1.418.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4251 (Q-P/thông tiết kiệm)
13:10
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:40
BKK
1.765.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4255 (Q-P/thông tiết kiệm)
12:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:30
BKK
1.765.000 ₫
+10 điểm
VN
VN601 (S-P/thông linh hoạt)
08:35
SGN
1h45p
Bay thẳng
10:20
BKK
2.583.000 ₫
+10 điểm
VN
VN607 (S-P/thông linh hoạt)
16:45
SGN
1h45p
Bay thẳng
18:30
BKK
2.583.000 ₫
+10 điểm
VN
VN605 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
SGN
1h45p
Bay thẳng
13:10
BKK
2.589.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ801 (V_SBoss)
08:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:05
BKK
2.860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ803 (V_SBoss)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
BKK
2.860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ805 (V_SBoss)
17:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
18:45
BKK
2.860.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4251 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SGN
1h30p
Bay thẳng
14:40
BKK
3.530.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4255 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:30
BKK
3.530.000 ₫
+10 điểm
VN
VN601 (I-Phổ thông)
08:35
SGN
1h45p
Bay thẳng
10:20
BKK
4.331.000 ₫
+10 điểm
VN
VN607 (I-Phổ thông)
16:45
SGN
1h45p
Bay thẳng
18:30
BKK
4.331.000 ₫
+10 điểm
VN
VN605 (I-Phổ thông)
11:25
SGN
1h45p
Bay thẳng
13:10
BKK
4.354.000 ₫
+10 điểm
VN
VN601 (C-Th/gia linh hoạt)
08:35
SGN
1h45p
Bay thẳng
10:20
BKK
6.661.000 ₫
+10 điểm
VN
VN607 (C-Th/gia linh hoạt)
16:45
SGN
1h45p
Bay thẳng
18:30
BKK
6.661.000 ₫
+10 điểm
VN
VN605 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
SGN
1h45p
Bay thẳng
13:10
BKK
6.707.000 ₫
+10 điểm