30 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 03/09/2020 (16/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Paris
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
VN
VN 11 (Q-P/thông tiết kiệm)
22:05
SGN
8h25p
Bay thẳng
06:30
CDG
11.948.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 11 (U-Siêu tiết kiệm)
22:05
SGN
8h25p
Bay thẳng
06:30
CDG
13.994.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 262 (L-P/thông tiết kiệm)
17:30
SGN
13h30p
1 điểm dừng
07:00
CDG
15.040.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 266 (L-P/thông tiết kiệm)
18:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
07:00
CDG
15.040.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
07:00
CDG
15.040.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (L-P/thông tiết kiệm)
19:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
07:00
CDG
15.040.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (B-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
16h35p
2 điểm dừng
08:35
CDG
15.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4232 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:20
SGN
14h15p
2 điểm dừng
08:35
CDG
15.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 11 (S-P/thông tiêu chuẩn)
22:05
SGN
8h25p
Bay thẳng
06:30
CDG
16.876.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 262 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
SGN
13h30p
1 điểm dừng
07:00
CDG
17.574.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 266 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
07:00
CDG
17.574.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
07:00
CDG
17.574.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
07:00
CDG
17.574.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 276 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
SGN
15h25p
2 điểm dừng
11:25
CDG
18.039.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4002 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:40
SGN
15h45p
2 điểm dừng
11:25
CDG
18.155.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 276 (L-P/thông tiết kiệm)
20:00
SGN
15h25p
2 điểm dừng
11:25
CDG
18.759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:20
SGN
14h15p
2 điểm dừng
08:35
CDG
20.944.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4002 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:40
SGN
15h45p
2 điểm dừng
11:25
CDG
20.944.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 11 (I-Phổ thông)
22:05
SGN
8h25p
Bay thẳng
06:30
CDG
27.406.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
17:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
07:00
CDG
36.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
19:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
07:00
CDG
36.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 11 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
22:05
SGN
8h25p
Bay thẳng
06:30
CDG
36.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 276 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
20:00
SGN
15h25p
2 điểm dừng
11:25
CDG
36.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
16h35p
2 điểm dừng
08:35
CDG
41.636.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 11 (C-Th/gia linh hoạt)
22:05
SGN
8h25p
Bay thẳng
06:30
CDG
49.652.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 262 (J-Th/gia linh hoạt)
17:30
SGN
13h30p
1 điểm dừng
07:00
CDG
49.908.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 266 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
07:00
CDG
49.908.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
07:00
CDG
49.908.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
07:00
CDG
49.908.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 276 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
SGN
15h25p
2 điểm dừng
11:25
CDG
49.908.000 ₫
+10 điểm