37 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 28/10/2020 (12/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
VJ
VJ690 (A_Eco)
05:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
06:30
CXR
48.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (A_Eco)
14:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:10
CXR
48.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (ECONOMYSAVER)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (E-Siêu tiết kiệm)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (E-Siêu tiết kiệm)
08:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:40
CXR
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (J_Eco)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:30
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (A_Deluxe)
05:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
06:30
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (A_Deluxe)
14:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:10
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (J_Deluxe)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (K-P/thông tiết kiệm)
19:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:30
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (K-P/thông tiết kiệm)
08:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:40
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:30
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:40
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
CXR
1.339.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (Y_SBoss)
14:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Y_SBoss)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Y_SBoss)
05:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
06:30
CXR
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (I-Phổ thông)
08:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:40
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (I-Phổ thông)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (I-Phổ thông)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (I-Phổ thông)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
CXR
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (C-Th/gia linh hoạt)
08:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:40
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (C-Th/gia linh hoạt)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (C-Th/gia linh hoạt)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (J-Th/gia linh hoạt)
19:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:30
CXR
2.809.000 ₫
+10 điểm