68 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VJ
VJ696 (A_Promo)
05:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
06:55
CXR
48.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1358 (G-Phổ thông)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1348 (G-Phổ thông)
14:50
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:05
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (A-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (Z_Eco)
05:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
06:55
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL362 (Starter)
05:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:05
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:15
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (E-Siêu tiết kiệm)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (P-Siêu tiết kiệm)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1348 (E-Siêu tiết kiệm)
14:50
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:05
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (Bamboo Plus)
12:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:45
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ1696 (J_Eco)
05:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
06:55
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (J_Eco)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (J_Eco)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (J_Eco)
14:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:00
CXR
390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1358 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (I_Eco)
17:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:15
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:15
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1358 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1348 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:50
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:05
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ684 (H_Eco)
19:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:25
CXR
559.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ686 (L_Eco)
14:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:50
CXR
719.000 ₫
+10 điểm
BL
BL382 (Starter Base)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (O_Eco)
18:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:55
CXR
959.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:15
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (S-P/thông linh hoạt)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1358 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1348 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:50
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:05
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (T_Eco)
10:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:20
CXR
1.320.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1340 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:10
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:05
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (Bamboo Business)
12:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:45
CXR
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Y_SBoss)
18:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:55
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (Y_SBoss)
17:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:15
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ684 (Y_SBoss)
19:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:25
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ686 (Y_SBoss)
14:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:50
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (Y_SBoss)
10:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:20
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (Y_SBoss)
05:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
06:55
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ1696 (Y_SBoss)
05:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
06:55
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Y_SBoss)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Y_SBoss)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (Y_SBoss)
14:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:00
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:15
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1358 (D-Th/gia tiết kiệm)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1348 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:50
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:05
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:10
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:05
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1340 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:15
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (C-Th/gia linh hoạt)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1358 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1348 (C-Th/gia linh hoạt)
14:50
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:05
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:10
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:05
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm