80 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 05/09/2020 (18/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
thứ ba, 08/09
VJ
VJ694 (A_Promo)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ684 (A_Promo)
19:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:10
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ686 (A_Promo)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (A_Promo)
07:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:25
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (Bamboo Eco)
20:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
21:45
CXR
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (A_Promo)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (A_Promo)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (A_Promo)
16:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:10
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ608 (A_Promo)
16:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:00
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (G-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (G-Siêu tiết kiệm)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (G-Siêu tiết kiệm)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Z_Eco)
17:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:15
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (Z_Eco)
08:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:45
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (Z_Eco)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ684 (Z_Eco)
19:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ686 (Z_Eco)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (Z_Eco)
07:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:25
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Z_Eco)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Z_Eco)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (Z_Eco)
16:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ608 (Z_Eco)
16:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:00
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (A-Siêu tiết kiệm)
12:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:25
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (A-Siêu tiết kiệm)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (A-Siêu tiết kiệm)
11:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:20
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (Bamboo Plus)
20:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
21:45
CXR
280.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (E-Siêu tiết kiệm)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (T-P/thông tiết kiệm)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (T-P/thông tiết kiệm)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4718 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (T-P/thông tiết kiệm)
12:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:25
CXR
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (T-P/thông tiết kiệm)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (T-P/thông tiết kiệm)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (T-P/thông tiết kiệm)
11:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:20
CXR
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4718 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:25
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:20
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (S-P/thông linh hoạt)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (S-P/thông linh hoạt)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (S-P/thông linh hoạt)
12:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:25
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (S-P/thông linh hoạt)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (S-P/thông linh hoạt)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (S-P/thông linh hoạt)
11:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:20
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4718 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (Bamboo Business)
20:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
21:45
CXR
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Y_SBoss)
17:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:15
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (Y_SBoss)
08:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:45
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (Y_SBoss)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ684 (Y_SBoss)
19:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ686 (Y_SBoss)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (Y_SBoss)
07:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:25
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Y_SBoss)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Y_SBoss)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (Y_SBoss)
16:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ608 (Y_SBoss)
16:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:00
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (I-Phổ thông)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (I-Phổ thông)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (I-Phổ thông)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:25
CXR
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:20
CXR
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (C-Th/gia linh hoạt)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (C-Th/gia linh hoạt)
12:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:25
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (C-Th/gia linh hoạt)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (C-Th/gia linh hoạt)
11:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:20
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm