79 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 10/09/2020 (23/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ hai, 07/09
thứ ba, 08/09
thứ tư, 09/09
thứ năm, 10/09
thứ sáu, 11/09
thứ bảy, 12/09
chủ nhật, 13/09
VJ
VJ690 (A_Promo)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (A_Promo)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
BL
BL382 (Starter)
11:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:00
CXR
55.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (A_Promo)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (A_Promo)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (A_Promo)
16:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:10
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ608 (A_Promo)
16:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:00
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (A_Promo)
11:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:50
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ612 (A_Promo)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (A_Promo)
17:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:10
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Z_Eco)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Z_Eco)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (Z_Eco)
16:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ608 (Z_Eco)
16:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:00
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (Z_Eco)
11:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:50
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ612 (Z_Eco)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (Z_Eco)
17:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (Z_Eco)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (G-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (G-Siêu tiết kiệm)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (G-Siêu tiết kiệm)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (G-Siêu tiết kiệm)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (G-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (G-Siêu tiết kiệm)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (G-Siêu tiết kiệm)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (G-Siêu tiết kiệm)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (E-Siêu tiết kiệm)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4718 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (T-P/thông tiết kiệm)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (T-P/thông tiết kiệm)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (T-P/thông tiết kiệm)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (T-P/thông tiết kiệm)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (T-P/thông tiết kiệm)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
CXR
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4718 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
CXR
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (S-P/thông linh hoạt)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (S-P/thông linh hoạt)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (S-P/thông linh hoạt)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (S-P/thông linh hoạt)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (S-P/thông linh hoạt)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
CXR
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4718 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Y_SBoss)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Y_SBoss)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (Y_SBoss)
16:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ608 (Y_SBoss)
16:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:00
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (Y_SBoss)
11:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:50
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ612 (Y_SBoss)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (Y_SBoss)
17:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (Y_SBoss)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
CXR
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (C-Th/gia linh hoạt)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (C-Th/gia linh hoạt)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm