51 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 13/09/2020 (26/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ năm, 10/09
thứ sáu, 11/09
thứ bảy, 12/09
chủ nhật, 13/09
thứ hai, 14/09
thứ ba, 15/09
thứ tư, 16/09
VJ
VJ690 (A_Promo)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (A_Promo)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (A_Promo)
07:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:10
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (A_Promo)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (A_Promo)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ608 (A_Promo)
16:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:00
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (A_Promo)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Z_Eco)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (Z_Eco)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Z_Eco)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Z_Eco)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ608 (Z_Eco)
16:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:00
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (Z_Eco)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (Z_Eco)
07:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (E-Siêu tiết kiệm)
06:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:55
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (E-Siêu tiết kiệm)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:55
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:35
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4718 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:55
CXR
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:35
CXR
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4718 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Y_SBoss)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (Y_SBoss)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Y_SBoss)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Y_SBoss)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ608 (Y_SBoss)
16:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:00
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (Y_SBoss)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (Y_SBoss)
07:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (D-Th/gia tiết kiệm)
06:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:55
CXR
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:35
CXR
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (C-Th/gia linh hoạt)
06:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:55
CXR
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (C-Th/gia linh hoạt)
09:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:35
CXR
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
SGN
1h15p
1 điểm dừng
14:30
CXR
5.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:35
SGN
1h15p
1 điểm dừng
16:50
CXR
5.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (L-P/thông tiết kiệm)
14:10
SGN
1h15p
1 điểm dừng
15:25
CXR
5.465.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (L-P/thông tiết kiệm)
10:15
SGN
1h15p
1 điểm dừng
11:30
CXR
5.465.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (S-P/thông linh hoạt)
13:15
SGN
1h15p
1 điểm dừng
14:30
CXR
8.659.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (S-P/thông linh hoạt)
15:35
SGN
1h15p
1 điểm dừng
16:50
CXR
8.659.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (S-P/thông linh hoạt)
14:10
SGN
1h15p
1 điểm dừng
15:25
CXR
8.659.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (S-P/thông linh hoạt)
10:15
SGN
1h15p
1 điểm dừng
11:30
CXR
8.659.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (I-Phổ thông)
13:15
SGN
1h15p
1 điểm dừng
14:30
CXR
14.486.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (I-Phổ thông)
15:35
SGN
1h15p
1 điểm dừng
16:50
CXR
14.486.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
SGN
1h15p
1 điểm dừng
14:30
CXR
17.073.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (C-Th/gia linh hoạt)
15:35
SGN
1h15p
1 điểm dừng
16:50
CXR
17.073.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (C-Th/gia linh hoạt)
14:10
SGN
1h15p
1 điểm dừng
15:25
CXR
17.073.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
SGN
1h15p
1 điểm dừng
11:30
CXR
17.073.000 ₫
+10 điểm