50 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 15/09/2020 (28/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ bảy, 12/09
chủ nhật, 13/09
thứ hai, 14/09
thứ ba, 15/09
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
VJ
VJ690 (A_Promo)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (A_Promo)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (A_Promo)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (A_Promo)
15:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
16:50
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ608 (A_Promo)
15:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
16:55
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (A_Promo)
11:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:50
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ612 (A_Promo)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (A_Promo)
17:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:10
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (A_Promo)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Z_Eco)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Z_Eco)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (Z_Eco)
15:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
16:50
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ608 (Z_Eco)
15:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
16:55
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (Z_Eco)
11:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:50
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ612 (Z_Eco)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (Z_Eco)
17:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (Z_Eco)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1340 (E-Siêu tiết kiệm)
06:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:55
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (E-Siêu tiết kiệm)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (E-Siêu tiết kiệm)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1358 (E-Siêu tiết kiệm)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1340 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:55
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:35
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1358 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1340 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:55
CXR
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:35
CXR
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1358 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
1.353.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Y_SBoss)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Y_SBoss)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (Y_SBoss)
15:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
16:50
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ608 (Y_SBoss)
15:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
16:55
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (Y_SBoss)
11:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:50
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ612 (Y_SBoss)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (Y_SBoss)
17:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (Y_SBoss)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1340 (D-Th/gia tiết kiệm)
06:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:55
CXR
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (D-Th/gia tiết kiệm)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1358 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1340 (C-Th/gia linh hoạt)
06:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:55
CXR
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (C-Th/gia linh hoạt)
09:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:35
CXR
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1358 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
2.299.000 ₫
+10 điểm