80 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 09/10/2020 (23/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
VJ
VJ690 (A_Promo)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (A_Promo)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (Bamboo Eco)
12:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:45
CXR
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (A_Promo)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
58.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (A_Promo)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
58.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (A_Promo)
14:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:00
CXR
58.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (A_Promo)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
CXR
58.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ612 (A_Promo)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
58.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (A_Promo)
14:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:10
CXR
58.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ618 (A_Promo)
08:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
09:55
CXR
58.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (Z_Eco)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Z_Eco)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Z_Eco)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (Z_Eco)
14:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:00
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (Z_Eco)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ612 (Z_Eco)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (Z_Eco)
14:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ618 (Z_Eco)
08:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
09:55
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (G-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (G-Siêu tiết kiệm)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (G-Siêu tiết kiệm)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (G-Siêu tiết kiệm)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (G-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (G-Siêu tiết kiệm)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (G-Siêu tiết kiệm)
09:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
10:15
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (G-Siêu tiết kiệm)
08:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:15
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (Bamboo Plus)
12:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:45
CXR
280.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4106 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
05:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:05
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (T-P/thông tiết kiệm)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (T-P/thông tiết kiệm)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (T-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4106 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
05:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:05
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
10:15
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:15
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (S-P/thông linh hoạt)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (S-P/thông linh hoạt)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (S-P/thông linh hoạt)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (S-P/thông linh hoạt)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (S-P/thông linh hoạt)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (S-P/thông linh hoạt)
09:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
10:15
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:15
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4106 (M-P/thông tiêu chuẩn)
05:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:05
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (Bamboo Business)
12:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:45
CXR
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (Y_SBoss)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Y_SBoss)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Y_SBoss)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (Y_SBoss)
14:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:00
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (Y_SBoss)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ612 (Y_SBoss)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (Y_SBoss)
14:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ618 (Y_SBoss)
08:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
09:55
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
10:15
CXR
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:15
CXR
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (C-Th/gia linh hoạt)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (C-Th/gia linh hoạt)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
10:15
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:15
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm