66 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 14/10/2020 (28/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
QH
QH1312 (Bamboo Eco)
12:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:45
CXR
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (A_Eco)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (A_Eco)
07:00
SGN
55p
Bay thẳng
07:55
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (A_Eco)
12:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:35
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (A_Promo)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (A_Promo)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (A_Promo)
14:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:00
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (A_Promo)
14:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:05
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ612 (A_Promo)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (A_Promo)
14:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:10
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Z_Eco)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (Z_Eco)
14:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:00
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (Z_Eco)
14:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:05
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ612 (Z_Eco)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (Z_Eco)
14:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (Z_Eco)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (G-Siêu tiết kiệm)
11:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:45
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (A-Siêu tiết kiệm)
09:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
10:55
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (Bamboo Plus)
12:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:45
CXR
280.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (G-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (E-Siêu tiết kiệm)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (G-Siêu tiết kiệm)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (T-P/thông tiết kiệm)
11:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:45
CXR
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (T-P/thông tiết kiệm)
09:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
10:55
CXR
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:45
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
10:55
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4718 (E-Siêu tiết kiệm)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (A_Deluxe)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (A_Deluxe)
07:00
SGN
55p
Bay thẳng
07:55
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (A_Deluxe)
12:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:35
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4718 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (L-P/thông tiết kiệm)
06:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:55
CXR
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (L-P/thông tiết kiệm)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (L-P/thông tiết kiệm)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (L-P/thông tiết kiệm)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (S-P/thông linh hoạt)
11:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:45
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (S-P/thông linh hoạt)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (S-P/thông linh hoạt)
09:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
10:55
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:55
CXR
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4718 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
1.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (Bamboo Business)
12:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:45
CXR
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Y_SBoss)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (Y_SBoss)
14:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:00
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (Y_SBoss)
14:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:05
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ612 (Y_SBoss)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (Y_SBoss)
14:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (Y_SBoss)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (I-Phổ thông)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (I-Phổ thông)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (I-Phổ thông)
09:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
10:55
CXR
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:45
CXR
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (C-Th/gia linh hoạt)
06:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:55
CXR
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:45
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (C-Th/gia linh hoạt)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
10:55
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm