57 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 18/10/2020 (2/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
VJ
VJ690 (A_Promo)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (A_Promo)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (A_Promo)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (A_Promo)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ608 (A_Promo)
16:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:00
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (A_Promo)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (Z_Eco)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Z_Eco)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Z_Eco)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ608 (Z_Eco)
16:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:00
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (Z_Eco)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (G-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (G-Siêu tiết kiệm)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (G-Siêu tiết kiệm)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (Bamboo Eco)
12:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:45
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (Bamboo Plus)
12:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:45
CXR
280.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (E-Siêu tiết kiệm)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (T-P/thông tiết kiệm)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4718 (E-Siêu tiết kiệm)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4718 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (L-P/thông tiết kiệm)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (S-P/thông linh hoạt)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (S-P/thông linh hoạt)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4718 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
1.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (Bamboo Business)
12:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:45
CXR
1.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (Y_SBoss)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Y_SBoss)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Y_SBoss)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ608 (Y_SBoss)
16:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:00
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (Y_SBoss)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (C-Th/gia linh hoạt)
14:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:25
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h15p
1 điểm dừng
07:15
CXR
4.717.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
SGN
1h15p
1 điểm dừng
14:30
CXR
4.717.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:35
SGN
1h15p
1 điểm dừng
16:50
CXR
4.717.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
1h15p
1 điểm dừng
07:15
CXR
8.663.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (S-P/thông linh hoạt)
13:15
SGN
1h15p
1 điểm dừng
14:30
CXR
8.663.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (S-P/thông linh hoạt)
15:35
SGN
1h15p
1 điểm dừng
16:50
CXR
8.663.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (I-Phổ thông)
06:00
SGN
1h15p
1 điểm dừng
07:15
CXR
14.501.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (I-Phổ thông)
13:15
SGN
1h15p
1 điểm dừng
14:30
CXR
14.501.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (I-Phổ thông)
15:35
SGN
1h15p
1 điểm dừng
16:50
CXR
14.501.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h15p
1 điểm dừng
07:15
CXR
17.093.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
SGN
1h15p
1 điểm dừng
14:30
CXR
17.093.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (C-Th/gia linh hoạt)
15:35
SGN
1h15p
1 điểm dừng
16:50
CXR
17.093.000 ₫
+10 điểm