50 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 22/10/2020 (6/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
VJ
VJ602 (A_Promo)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
58.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (A_Promo)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
58.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (A_Promo)
16:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:10
CXR
58.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ608 (A_Promo)
16:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:00
CXR
58.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (A_Promo)
11:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:50
CXR
58.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ612 (A_Promo)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
58.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (A_Promo)
17:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:10
CXR
58.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (A_Promo)
19:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:30
CXR
58.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Z_Eco)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Z_Eco)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (Z_Eco)
16:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ608 (Z_Eco)
16:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:00
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (Z_Eco)
11:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:50
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ612 (Z_Eco)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (Z_Eco)
17:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Z_Eco)
19:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:30
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1340 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1358 (E-Siêu tiết kiệm)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4718 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1340 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1358 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4718 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (L-P/thông tiết kiệm)
09:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:35
CXR
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1340 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1358 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4718 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:35
CXR
1.353.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Y_SBoss)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Y_SBoss)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (Y_SBoss)
16:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ608 (Y_SBoss)
16:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:00
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (Y_SBoss)
11:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:50
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ612 (Y_SBoss)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (Y_SBoss)
17:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Y_SBoss)
19:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:30
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1340 (D-Th/gia tiết kiệm)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (D-Th/gia tiết kiệm)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1358 (D-Th/gia tiết kiệm)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (C-Th/gia linh hoạt)
09:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:35
CXR
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1340 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (C-Th/gia linh hoạt)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1358 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm