36 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 26/10/2020 (10/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
VJ
VJ602 (A_Eco)
10:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:50
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (A_Eco)
14:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:10
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (A_Eco)
20:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
21:00
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (A-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (A-Siêu tiết kiệm)
12:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:45
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (A-Siêu tiết kiệm)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (A-Siêu tiết kiệm)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (E-Siêu tiết kiệm)
12:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:45
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (E-Siêu tiết kiệm)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (E-Siêu tiết kiệm)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:45
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (A_Deluxe)
10:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:50
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (A_Deluxe)
14:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:10
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (A_Deluxe)
20:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
21:00
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (L-P/thông tiết kiệm)
09:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:35
CXR
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (S-P/thông linh hoạt)
12:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:45
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (S-P/thông linh hoạt)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (S-P/thông linh hoạt)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:35
CXR
1.353.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Y_SBoss)
10:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:50
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (Y_SBoss)
14:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Y_SBoss)
20:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
21:00
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (I-Phổ thông)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (I-Phổ thông)
12:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:45
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (I-Phổ thông)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (I-Phổ thông)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (C-Th/gia linh hoạt)
09:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:35
CXR
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (C-Th/gia linh hoạt)
12:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:45
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (C-Th/gia linh hoạt)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm