74 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 24/09/2020 (8/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
VJ
VJ694 (A_Promo)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (A_Promo)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (A_Promo)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (A_Promo)
16:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:10
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ608 (A_Promo)
16:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:00
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (A_Promo)
11:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:50
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ612 (A_Promo)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (A_Promo)
17:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:10
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Z_Eco)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Z_Eco)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (Z_Eco)
16:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ608 (Z_Eco)
16:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:00
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (Z_Eco)
11:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:50
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ612 (Z_Eco)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (Z_Eco)
17:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (Z_Eco)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (W_Eco)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (E-Siêu tiết kiệm)
11:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:10
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (E-Siêu tiết kiệm)
13:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:30
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (E-Siêu tiết kiệm)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (G-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (G-Siêu tiết kiệm)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (W_Deluxe)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
349.500 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4718 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (T-P/thông tiết kiệm)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
CXR
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:10
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:30
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4718 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (K_Eco)
07:00
SGN
55p
Bay thẳng
07:55
CXR
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (K_Deluxe)
07:00
SGN
55p
Bay thẳng
07:55
CXR
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (S-P/thông linh hoạt)
11:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:10
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (S-P/thông linh hoạt)
13:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:30
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4718 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Y_SBoss)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Y_SBoss)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (Y_SBoss)
16:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ608 (Y_SBoss)
16:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:00
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (Y_SBoss)
11:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:50
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ612 (Y_SBoss)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (Y_SBoss)
17:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (Y_SBoss)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (I-Phổ thông)
15:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:40
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
13:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:30
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (D-Th/gia tiết kiệm)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (D-Th/gia tiết kiệm)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (D-Th/gia tiết kiệm)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
CXR
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (C-Th/gia linh hoạt)
15:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:40
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:30
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (C-Th/gia linh hoạt)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (J-Th/gia linh hoạt)
11:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:10
CXR
2.809.000 ₫
+10 điểm