36 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 06/03/2021 (23/1 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ tư, 03/03
thứ năm, 04/03
thứ sáu, 05/03
thứ bảy, 06/03
chủ nhật, 07/03
thứ hai, 08/03
thứ ba, 09/03
VJ
VJ604 (A_Eco)
13:35
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:35
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (A-Siêu tiết kiệm)
13:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:25
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (W_Eco)
05:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
06:40
CXR
169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (E-Siêu tiết kiệm)
13:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:25
CXR
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (E-Siêu tiết kiệm)
18:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:20
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (A_Deluxe)
13:35
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:35
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (T-P/thông tiết kiệm)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (T-P/thông tiết kiệm)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (W_Deluxe)
05:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
06:40
CXR
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (K-P/thông tiết kiệm)
13:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:25
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (K-P/thông tiết kiệm)
18:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:20
CXR
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (H-P/thông tiết kiệm)
15:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:40
CXR
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (S-P/thông linh hoạt)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (S-P/thông linh hoạt)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:40
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:25
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:20
CXR
1.339.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Y_SBoss)
05:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
06:40
CXR
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Y_SBoss)
13:35
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:35
CXR
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (I-Phổ thông)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (I-Phổ thông)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (I-Phổ thông)
13:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:25
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (I-Phổ thông)
18:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:20
CXR
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (I-Phổ thông)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (I-Phổ thông)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (C-Th/gia linh hoạt)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:25
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (C-Th/gia linh hoạt)
18:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:20
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (C-Th/gia linh hoạt)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (J-Th/gia linh hoạt)
15:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:40
CXR
2.809.000 ₫
+10 điểm