26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 03/03/2021 (20/1 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
chủ nhật, 28/02
thứ hai, 01/03
thứ ba, 02/03
thứ tư, 03/03
thứ năm, 04/03
thứ sáu, 05/03
thứ bảy, 06/03
VU
VU366 (PROMO2)
13:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:50
CXR
8.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (A_Eco)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (A_Eco)
05:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
06:30
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (A_Eco)
13:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:40
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (ECONOMYSAVER)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (P-Siêu tiết kiệm)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (E-Siêu tiết kiệm)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
CXR
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (E-Siêu tiết kiệm)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Z_Deluxe)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Z_Deluxe)
05:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
06:30
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Z_Deluxe)
13:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:40
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:25
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VU
VU366 (NFLEOW)
13:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:50
CXR
880.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (K-P/thông tiết kiệm)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (K-P/thông tiết kiệm)
13:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:25
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (K-P/thông tiết kiệm)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:25
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (BUSINESSSMART)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Y_SBoss)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Y_SBoss)
05:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
06:30
CXR
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Y_SBoss)
13:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:40
CXR
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
2.169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (J-Th/gia linh hoạt)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
CXR
2.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (J-Th/gia linh hoạt)
13:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:25
CXR
2.809.000 ₫
+10 điểm