46 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/10/2020 (9/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
VJ
VJ690 (A_Eco)
05:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
06:30
CXR
48.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (A-Siêu tiết kiệm)
20:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
22:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (G-Siêu tiết kiệm)
18:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:35
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Z_Eco)
17:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:15
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (G-Siêu tiết kiệm)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (A-Siêu tiết kiệm)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7340 (P-Siêu tiết kiệm)
16:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:10
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (E-Siêu tiết kiệm)
20:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
22:10
CXR
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (E-Siêu tiết kiệm)
08:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:50
CXR
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (E-Siêu tiết kiệm)
18:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:35
CXR
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7340 (E-Siêu tiết kiệm)
16:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:10
CXR
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (E-Siêu tiết kiệm)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (E-Siêu tiết kiệm)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (T-P/thông tiết kiệm)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
CXR
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (A_Deluxe)
05:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
06:30
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Z_Deluxe)
17:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:15
CXR
649.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (K-P/thông tiết kiệm)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (K-P/thông tiết kiệm)
20:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
22:10
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (K-P/thông tiết kiệm)
08:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:50
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (K-P/thông tiết kiệm)
18:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:35
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7340 (K-P/thông tiết kiệm)
16:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:10
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (S-P/thông linh hoạt)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (S-P/thông linh hoạt)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
22:10
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:50
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:35
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7340 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:10
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Y_SBoss)
05:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
06:30
CXR
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Y_SBoss)
17:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:15
CXR
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (I-Phổ thông)
20:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
22:10
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (I-Phổ thông)
18:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:35
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (I-Phổ thông)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (I-Phổ thông)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7340 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:10
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
22:10
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (C-Th/gia linh hoạt)
08:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:50
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (C-Th/gia linh hoạt)
18:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:35
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7340 (C-Th/gia linh hoạt)
16:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:10
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (C-Th/gia linh hoạt)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (J-Th/gia linh hoạt)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
CXR
2.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (J-Th/gia linh hoạt)
16:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:40
CXR
2.819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (J-Th/gia linh hoạt)
19:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:50
CXR
2.829.000 ₫
+10 điểm