80 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 27/09/2020 (11/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
VJ
VJ694 (A_Promo)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (A_Eco)
07:00
SGN
55p
Bay thẳng
07:55
CXR
48.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (A_Eco)
12:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:35
CXR
48.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (A_Promo)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (A_Promo)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ608 (A_Promo)
16:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:00
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (A_Promo)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7340 (A-Siêu tiết kiệm)
09:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:00
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Z_Eco)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Z_Eco)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ608 (Z_Eco)
16:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:00
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (Z_Eco)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (Z_Eco)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (G-Siêu tiết kiệm)
09:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
10:55
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (G-Siêu tiết kiệm)
12:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:55
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (A-Siêu tiết kiệm)
09:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (G-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (G-Siêu tiết kiệm)
13:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:30
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (G-Siêu tiết kiệm)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (Bamboo Eco)
12:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:45
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (P-Siêu tiết kiệm)
15:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:40
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (P-Siêu tiết kiệm)
14:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:15
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (Bamboo Plus)
12:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:45
CXR
280.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (E-Siêu tiết kiệm)
12:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:55
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (E-Siêu tiết kiệm)
15:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:40
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (E-Siêu tiết kiệm)
14:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:15
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (E-Siêu tiết kiệm)
09:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:10
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7340 (E-Siêu tiết kiệm)
09:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:00
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (E-Siêu tiết kiệm)
13:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:30
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (E-Siêu tiết kiệm)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (T-P/thông tiết kiệm)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:55
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:40
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:15
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:10
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7340 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:00
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:30
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (A_Deluxe)
07:00
SGN
55p
Bay thẳng
07:55
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (A_Deluxe)
12:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:35
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (E-Siêu tiết kiệm)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (S-P/thông linh hoạt)
09:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
10:55
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (S-P/thông linh hoạt)
12:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:55
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (S-P/thông linh hoạt)
15:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:40
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (S-P/thông linh hoạt)
14:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:15
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (S-P/thông linh hoạt)
09:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:10
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7340 (S-P/thông linh hoạt)
09:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:00
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (S-P/thông linh hoạt)
13:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:30
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (S-P/thông linh hoạt)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (T_Eco)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
1.290.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
1.353.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (T_Deluxe)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
1.499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (Bamboo Business)
12:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:45
CXR
1.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7340 (I-Phổ thông)
09:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:00
CXR
1.719.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Y_SBoss)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (Y_SBoss)
07:00
SGN
55p
Bay thẳng
07:55
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (Y_SBoss)
12:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:35
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Y_SBoss)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Y_SBoss)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ608 (Y_SBoss)
16:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:00
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (Y_SBoss)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (Y_SBoss)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (I-Phổ thông)
14:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:15
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (I-Phổ thông)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (I-Phổ thông)
13:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:30
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (I-Phổ thông)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:40
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7340 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:00
CXR
2.169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (C-Th/gia linh hoạt)
15:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:40
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
15:15
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (C-Th/gia linh hoạt)
09:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:10
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:30
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (C-Th/gia linh hoạt)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (J-Th/gia linh hoạt)
12:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:55
CXR
2.809.000 ₫
+10 điểm