31 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 28/11/2020 (14/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
VJ
VJ618 (A_Promo)
14:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:45
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ618 (Z_Eco)
14:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:45
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (A-Siêu tiết kiệm)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (E-Siêu tiết kiệm)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (E-Siêu tiết kiệm)
19:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:30
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (B_Eco)
17:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:40
CXR
479.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
CXR
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (K-P/thông tiết kiệm)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (K-P/thông tiết kiệm)
19:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:30
CXR
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (K-P/thông tiết kiệm)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
CXR
919.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (B_Deluxe)
17:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:40
CXR
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (L-P/thông tiết kiệm)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (L-P/thông tiết kiệm)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:20
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:30
CXR
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
CXR
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
1.353.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ618 (Y_SBoss)
14:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:45
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Y_SBoss)
17:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:40
CXR
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7340 (I-Phổ thông)
13:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:10
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (I-Phổ thông)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (I-Phổ thông)
19:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:30
CXR
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
CXR
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7340 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:10
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (C-Th/gia linh hoạt)
19:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:30
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (C-Th/gia linh hoạt)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm