25 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 27/10/2020 (11/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
VJ
VJ618 (A_Eco)
14:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:45
CXR
48.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Z_Eco)
05:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
06:40
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ618 (A_Deluxe)
14:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:45
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:10
CXR
619.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Z_Deluxe)
05:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
06:40
CXR
649.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (K-P/thông tiết kiệm)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
CXR
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (K-P/thông tiết kiệm)
14:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:10
CXR
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (L-P/thông tiết kiệm)
06:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:55
CXR
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (L-P/thông tiết kiệm)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (L-P/thông tiết kiệm)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
CXR
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:10
CXR
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:55
CXR
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
1.353.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ618 (Y_SBoss)
14:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:45
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Y_SBoss)
05:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
06:40
CXR
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (I-Phổ thông)
14:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:10
CXR
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (I-Phổ thông)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
CXR
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (C-Th/gia linh hoạt)
06:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:55
CXR
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (C-Th/gia linh hoạt)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (C-Th/gia linh hoạt)
14:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:10
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (C-Th/gia linh hoạt)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm