45 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 11/04/2021 (30/2 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ năm, 08/04
thứ sáu, 09/04
thứ bảy, 10/04
chủ nhật, 11/04
thứ hai, 12/04
thứ ba, 13/04
thứ tư, 14/04
VJ
VJ690 (A_Eco)
17:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:50
CXR
68.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (A_Eco)
18:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:35
CXR
68.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (A_Eco)
08:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:40
CXR
68.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (A_Eco)
15:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:20
CXR
68.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (A-Siêu tiết kiệm)
12:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:50
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (A-Siêu tiết kiệm)
07:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:55
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (A-Siêu tiết kiệm)
17:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
18:15
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7350 (A-Siêu tiết kiệm)
20:45
SGN
1h15p
Bay thẳng
22:00
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1342 (P-Siêu tiết kiệm)
10:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:15
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (P-Siêu tiết kiệm)
15:50
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:05
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1342 (E-Siêu tiết kiệm)
10:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:15
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (E-Siêu tiết kiệm)
12:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:50
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (E-Siêu tiết kiệm)
15:50
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:05
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (E-Siêu tiết kiệm)
07:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:55
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (E-Siêu tiết kiệm)
17:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
18:15
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7350 (E-Siêu tiết kiệm)
20:45
SGN
1h15p
Bay thẳng
22:00
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (ECONOMYSAVER)
12:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:05
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1342 (K-P/thông tiết kiệm)
10:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:15
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (K-P/thông tiết kiệm)
12:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:50
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (K-P/thông tiết kiệm)
15:50
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:05
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (K-P/thông tiết kiệm)
07:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:55
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (K-P/thông tiết kiệm)
17:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
18:15
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7350 (K-P/thông tiết kiệm)
20:45
SGN
1h15p
Bay thẳng
22:00
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (V_SBoss)
17:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:50
CXR
938.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (V_SBoss)
18:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:35
CXR
938.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (V_SBoss)
08:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:40
CXR
938.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (V_SBoss)
15:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:20
CXR
938.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1342 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:15
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:50
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:05
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:55
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
18:15
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7350 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
SGN
1h15p
Bay thẳng
22:00
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (BUSINESSSMART)
12:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:05
CXR
1.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1342 (I-Phổ thông)
10:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:15
CXR
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (I-Phổ thông)
12:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:50
CXR
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (I-Phổ thông)
15:50
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:05
CXR
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (I-Phổ thông)
07:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:55
CXR
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7350 (I-Phổ thông)
20:45
SGN
1h15p
Bay thẳng
22:00
CXR
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1342 (C-Th/gia linh hoạt)
10:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:15
CXR
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (C-Th/gia linh hoạt)
12:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:50
CXR
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:05
CXR
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (C-Th/gia linh hoạt)
07:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:55
CXR
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
18:15
CXR
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7350 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
SGN
1h15p
Bay thẳng
22:00
CXR
2.399.000 ₫
+10 điểm