67 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 21/09/2020 (5/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
VJ
VJ690 (A_Eco)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (A_Eco)
12:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:35
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (A_Promo)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (Bamboo Eco)
12:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:45
CXR
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (A_Promo)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (A_Promo)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (A_Promo)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ612 (A_Promo)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (A_Promo)
14:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:10
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (G-Siêu tiết kiệm)
11:45
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:00
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (A-Siêu tiết kiệm)
15:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:40
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (A-Siêu tiết kiệm)
13:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:30
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (Z_Eco)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Z_Eco)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Z_Eco)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (Z_Eco)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ612 (Z_Eco)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (Z_Eco)
14:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (W_Eco)
07:00
SGN
55p
Bay thẳng
07:55
CXR
169.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (Bamboo Plus)
12:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:45
CXR
280.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (E-Siêu tiết kiệm)
11:45
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:00
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (E-Siêu tiết kiệm)
15:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:40
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (E-Siêu tiết kiệm)
13:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:30
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (E-Siêu tiết kiệm)
13:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:30
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (E-Siêu tiết kiệm)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:45
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:00
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:40
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:30
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:30
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (A_Eco)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (W_Eco)
07:00
SGN
55p
Bay thẳng
07:55
CXR
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:35
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4718 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (S-P/thông linh hoạt)
11:45
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:00
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (S-P/thông linh hoạt)
15:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:40
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (S-P/thông linh hoạt)
13:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:30
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:30
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:35
CXR
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4718 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
1.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (Bamboo Business)
12:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:45
CXR
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (Y_SBoss)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Y_SBoss)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Y_SBoss)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (Y_SBoss)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ612 (Y_SBoss)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (Y_SBoss)
14:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (I-Phổ thông)
15:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:40
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (I-Phổ thông)
13:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:30
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:35
CXR
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:30
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (D-Th/gia tiết kiệm)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (C-Th/gia linh hoạt)
09:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:35
CXR
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (C-Th/gia linh hoạt)
15:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:40
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:30
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:30
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (C-Th/gia linh hoạt)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (J-Th/gia linh hoạt)
11:45
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:00
CXR
2.809.000 ₫
+10 điểm