40 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 15/04/2021 (4/3 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ hai, 12/04
thứ ba, 13/04
thứ tư, 14/04
thứ năm, 15/04
thứ sáu, 16/04
thứ bảy, 17/04
chủ nhật, 18/04
VJ
VJ690 (A_Eco)
17:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:50
CXR
68.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (A_Eco)
16:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:20
CXR
68.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Z_Deluxe)
17:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:50
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (Z_Deluxe)
16:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:20
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7350 (T-P/thông tiết kiệm)
20:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:55
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (H_Eco)
08:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:40
CXR
569.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (H_Eco)
12:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:50
CXR
569.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:50
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:05
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
17:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
18:40
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1342 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:15
CXR
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (ECONOMYSMART)
12:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:05
CXR
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1342 (K-P/thông tiết kiệm)
10:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:15
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (K-P/thông tiết kiệm)
12:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:50
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (K-P/thông tiết kiệm)
15:50
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:05
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7350 (K-P/thông tiết kiệm)
20:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:55
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (K-P/thông tiết kiệm)
17:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
18:40
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (H_Deluxe)
08:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:40
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (H_Deluxe)
12:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:50
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (V_SBoss)
08:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:40
CXR
938.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (V_SBoss)
12:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:50
CXR
938.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (V_SBoss)
17:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:50
CXR
938.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (V_SBoss)
16:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:20
CXR
938.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1342 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:15
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:50
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:55
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:05
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7350 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:55
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
18:40
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (I-Phổ thông)
12:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:50
CXR
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (I-Phổ thông)
07:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:55
CXR
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (I-Phổ thông)
15:50
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:05
CXR
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7350 (I-Phổ thông)
20:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:55
CXR
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (C-Th/gia linh hoạt)
12:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:50
CXR
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (C-Th/gia linh hoạt)
07:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:55
CXR
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:05
CXR
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7350 (C-Th/gia linh hoạt)
20:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:55
CXR
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (C-Th/gia linh hoạt)
17:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
18:40
CXR
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1342 (J-Th/gia linh hoạt)
10:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:15
CXR
2.799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (BUSINESSFLEX)
12:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:05
CXR
3.000.000 ₫
+10 điểm