99 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 26/05/2020 (4/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ bảy, 23/05
chủ nhật, 24/05
thứ hai, 25/05
thứ ba, 26/05
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
VJ
VJ624 (E_Promo)
08:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:30
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (E_Promo)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (E_Promo)
13:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:10
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (E_Promo)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL678 (Starter)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL676 (Starter)
08:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:50
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL680 (Starter)
10:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:50
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (A_Promo)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (A_Promo)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (A_Promo)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ638 (A_Promo)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 128 (G-Phổ thông)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (G-Phổ thông)
16:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:50
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
08:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 142 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Eco)
16:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:10
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Eco)
15:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (Z_Eco)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (Z_Eco)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Z_Eco)
08:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:30
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (Z_Eco)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Z_Eco)
13:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (Z_Eco)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ638 (Z_Eco)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (P-Siêu tiết kiệm)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 114 (P-Siêu tiết kiệm)
08:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 132 (P-Siêu tiết kiệm)
14:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 140 (P-Siêu tiết kiệm)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 128 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (E-Siêu tiết kiệm)
16:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:50
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
08:20
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 142 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 114 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 132 (E-Siêu tiết kiệm)
14:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 140 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Plus)
16:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:10
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Plus)
15:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (J_Eco)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (J_Eco)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
BL
BL684 (Starter Base)
17:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:00
DAD
480.000 ₫
+10 điểm
BL
BL692 (Starter Base)
19:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:00
DAD
480.000 ₫
+10 điểm
BL
BL688 (Starter Base)
19:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:20
DAD
480.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 128 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:50
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
08:20
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 142 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 114 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 132 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 140 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
609.000 ₫
+10 điểm
BL
BL664 (Starter Base)
05:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:10
DAD
630.000 ₫
+10 điểm
BL
BL668 (Starter Base)
07:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:05
DAD
720.000 ₫
+10 điểm
BL
BL672 (Starter Base)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 128 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:50
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
08:20
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 142 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 114 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 132 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 140 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (Y_SBoss)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (Y_SBoss)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Y_SBoss)
08:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (Y_SBoss)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Y_SBoss)
13:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (Y_SBoss)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Y_SBoss)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Y_SBoss)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ638 (Y_SBoss)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Business)
16:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:10
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Business)
15:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (I-Phổ thông)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 128 (I-Phổ thông)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (I-Phổ thông)
07:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
08:20
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 114 (I-Phổ thông)
08:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (D-Th/gia tiết kiệm)
16:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:50
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 142 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 132 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 140 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 128 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (C-Th/gia linh hoạt)
16:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:50
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
08:20
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 142 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 114 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 132 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 140 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
3.309.000 ₫
+10 điểm