63 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 13/08/2020 (24/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
VN
VN 136 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 142 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
20:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:55
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (J_Eco)
13:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:10
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (J_Eco)
10:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:55
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (J_Eco)
18:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:40
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (J_Eco)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (J_Eco)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (J_Eco)
21:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:40
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (J_Eco)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (J_Eco)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ638 (J_Eco)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
BL
BL664 (Starter-Base)
05:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:10
DAD
480.000 ₫
+10 điểm
BL
BL666 (Starter-Base)
06:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:50
DAD
480.000 ₫
+10 điểm
BL
BL672 (Starter-Base)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
480.000 ₫
+10 điểm
BL
BL684 (Starter-Base)
17:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:00
DAD
480.000 ₫
+10 điểm
BL
BL692 (Starter-Base)
19:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:00
DAD
480.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Plus)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 142 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:55
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (I_Eco)
08:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:30
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (L-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (L-P/thông tiết kiệm)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (L-P/thông tiết kiệm)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 142 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:55
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Y_SBoss)
13:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Y_SBoss)
10:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Y_SBoss)
18:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (Y_SBoss)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (Y_SBoss)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (Y_SBoss)
21:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Y_SBoss)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Y_SBoss)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ638 (Y_SBoss)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Y_SBoss)
08:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (I-Phổ thông)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (I-Phổ thông)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (I-Phổ thông)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 142 (I-Phổ thông)
20:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:55
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (D-Th/gia tiết kiệm)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Business)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 142 (C-Th/gia linh hoạt)
20:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:55
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
3.309.000 ₫
+10 điểm