75 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 20/08/2020 (2/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
VN
VN112 (G-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (G-Siêu tiết kiệm)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN138 (G-Siêu tiết kiệm)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (G-Siêu tiết kiệm)
18:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:55
DAD
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (Z_Eco)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (Z_Eco)
20:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Z_Eco)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Z_Eco)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (Z_Eco)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Eco)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (P-Siêu tiết kiệm)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (E-Siêu tiết kiệm)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (E-Siêu tiết kiệm)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN138 (E-Siêu tiết kiệm)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (E-Siêu tiết kiệm)
18:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:55
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Plus)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (T-P/thông tiết kiệm)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (T-P/thông tiết kiệm)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (J_Eco)
13:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:15
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (J_Eco)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN138 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:55
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (I_Eco)
10:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:55
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (I_Eco)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Plus)
17:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:05
DAD
570.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (S-P/thông linh hoạt)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (S-P/thông linh hoạt)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (S-P/thông linh hoạt)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN138 (S-P/thông linh hoạt)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (S-P/thông linh hoạt)
18:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:55
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Y_SBoss)
13:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:15
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Y_SBoss)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Y_SBoss)
10:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (Y_SBoss)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (Y_SBoss)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (Y_SBoss)
20:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Y_SBoss)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Y_SBoss)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (Y_SBoss)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Business)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Business)
17:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:05
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN110 (I-Phổ thông)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (I-Phổ thông)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (I-Phổ thông)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (I-Phổ thông)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (I-Phổ thông)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (I-Phổ thông)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (I-Phổ thông)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (I-Phổ thông)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN138 (I-Phổ thông)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (I-Phổ thông)
18:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:55
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN110 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN138 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (C-Th/gia linh hoạt)
18:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:55
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm