52 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 27/08/2020 (9/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
BL
BL664 (Starter)
05:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:10
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL666 (Starter)
06:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:50
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL692 (Starter)
19:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:00
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (G_promo)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7148 (G_promo)
11:15
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:40
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7114 (G_promo)
12:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (G_promo)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (G_promo)
14:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (G_promo)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN138 (G_promo)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (G_promo)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7122 (G_promo)
19:15
SGN
1h25p
Bay thẳng
20:40
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7146 (G_promo)
19:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
20:45
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN144 (G_promo)
22:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
23:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Eco)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Eco)
17:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:05
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL684 (Starter)
17:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:00
DAD
190.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (P)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (P)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (P)
20:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:55
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Plus)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Plus)
17:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:05
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (T)
08:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (T)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (T)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH152 (Bamboo Plus)
12:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (R)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (I_Eco)
13:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:15
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (I_Eco)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (I_Eco)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (I_Eco)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (I_Eco)
20:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:10
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (I_Eco)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (I_Eco)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (I_Eco)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (I_Eco)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
BL
BL672 (Starter)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
550.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (L_Eco)
10:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:55
DAD
939.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Y_SBoss)
13:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:15
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Y_SBoss)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Y_SBoss)
10:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (Y_SBoss)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (Y_SBoss)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (Y_SBoss)
20:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Y_SBoss)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Y_SBoss)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (Y_SBoss)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Business)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH152 (Bamboo Business)
12:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Business)
17:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:05
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN110 (D)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm