92 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 29/08/2020 (11/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
VN
VN 110 (G-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (G-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (G-Siêu tiết kiệm)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 128 (G-Siêu tiết kiệm)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (G-Siêu tiết kiệm)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (G-Siêu tiết kiệm)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (G-Siêu tiết kiệm)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (G-Siêu tiết kiệm)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Eco)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH152 (Bamboo Eco)
12:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Eco)
17:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:05
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 128 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (E-Siêu tiết kiệm)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (E-Siêu tiết kiệm)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (E-Siêu tiết kiệm)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Plus)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Plus)
17:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:05
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (T-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (T-P/thông tiết kiệm)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (T-P/thông tiết kiệm)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (T-P/thông tiết kiệm)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH152 (Bamboo Plus)
12:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 128 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (I_Eco)
13:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:15
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (I_Eco)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (I_Eco)
20:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:10
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (I_Eco)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (I_Eco)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (I_Eco)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (I_Eco)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (I_Eco)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (I_Eco)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
BL
BL664 (Starter)
05:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:10
DAD
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL668 (Starter)
07:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:05
DAD
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL672 (Starter)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL684 (Starter)
17:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:00
DAD
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL692 (Starter)
19:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:00
DAD
550.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (H_Eco)
10:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:55
DAD
739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (S-P/thông linh hoạt)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 128 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (S-P/thông linh hoạt)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (S-P/thông linh hoạt)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (S-P/thông linh hoạt)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Y_SBoss)
13:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:15
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Y_SBoss)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Y_SBoss)
10:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (Y_SBoss)
20:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Y_SBoss)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Y_SBoss)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (Y_SBoss)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (Y_SBoss)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (Y_SBoss)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Business)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH152 (Bamboo Business)
12:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Business)
17:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:05
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (I-Phổ thông)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (I-Phổ thông)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (I-Phổ thông)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (I-Phổ thông)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (I-Phổ thông)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 128 (I-Phổ thông)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (I-Phổ thông)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (I-Phổ thông)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (I-Phổ thông)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (I-Phổ thông)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 128 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm