77 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 04/11/2020 (19/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
thứ sáu, 06/11
thứ bảy, 07/11
VJ
VJ620 (A_Promo)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (A_Promo)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (A_Promo)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (A_Promo)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (A_Promo)
14:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:10
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ638 (A_Promo)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ642 (A_Promo)
18:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ644 (A_Promo)
20:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:45
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (A_Promo)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (A_Promo)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Z_Eco)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Z_Eco)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Z_Eco)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Z_Eco)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (Z_Eco)
14:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ638 (Z_Eco)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ642 (Z_Eco)
18:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ644 (Z_Eco)
20:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:45
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (Z_Eco)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Z_Eco)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 116 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (E-Siêu tiết kiệm)
11:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (E-Siêu tiết kiệm)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (E-Siêu tiết kiệm)
16:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:20
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (E-Siêu tiết kiệm)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 116 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:20
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 116 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:20
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Y_SBoss)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Y_SBoss)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Y_SBoss)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Y_SBoss)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (Y_SBoss)
14:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ638 (Y_SBoss)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ642 (Y_SBoss)
18:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ644 (Y_SBoss)
20:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:45
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (Y_SBoss)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Y_SBoss)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (D-Th/gia tiết kiệm)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (D-Th/gia tiết kiệm)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (D-Th/gia tiết kiệm)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (D-Th/gia tiết kiệm)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (D-Th/gia tiết kiệm)
16:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:20
DAD
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (D-Th/gia tiết kiệm)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:20
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 116 (J-Th/gia linh hoạt)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
3.499.000 ₫
+10 điểm