59 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 07/11/2020 (22/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
thứ sáu, 06/11
thứ bảy, 07/11
chủ nhật, 08/11
thứ hai, 09/11
thứ ba, 10/11
VJ
VJ620 (Z_Eco)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Z_Eco)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Z_Eco)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ642 (Z_Eco)
18:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ644 (Z_Eco)
20:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:45
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (Z_Eco)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Z_Eco)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 116 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ638 (W_Eco)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 116 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:20
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:20
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 128 (L-P/thông tiết kiệm)
14:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:50
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (T_Eco)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (T_Eco)
14:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:10
DAD
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 116 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:20
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 128 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:50
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:20
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (V_SBoss)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (V_SBoss)
14:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:10
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Y_SBoss)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Y_SBoss)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Y_SBoss)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ638 (Y_SBoss)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ642 (Y_SBoss)
18:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ644 (Y_SBoss)
20:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:45
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (Y_SBoss)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Y_SBoss)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 116 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:20
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 128 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:50
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:20
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm