76 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 12/11/2020 (27/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ hai, 09/11
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
VJ
VJ620 (A_Promo)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (A_Promo)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (A_Promo)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (A_Promo)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (A_Promo)
14:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:10
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ638 (A_Promo)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ644 (A_Promo)
20:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:45
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (A_Promo)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (A_Promo)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Z_Eco)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Z_Eco)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Z_Eco)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Z_Eco)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (Z_Eco)
14:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ638 (Z_Eco)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ642 (Z_Eco)
18:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ644 (Z_Eco)
20:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:45
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (Z_Eco)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Z_Eco)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (E-Siêu tiết kiệm)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (E-Siêu tiết kiệm)
20:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:55
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 142 (E-Siêu tiết kiệm)
22:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
23:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 116 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:55
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 142 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
22:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
23:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 116 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:55
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 142 (S-P/thông tiêu chuẩn)
22:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
23:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Y_SBoss)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Y_SBoss)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Y_SBoss)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Y_SBoss)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (Y_SBoss)
14:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ638 (Y_SBoss)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ642 (Y_SBoss)
18:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ644 (Y_SBoss)
20:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:45
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (Y_SBoss)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Y_SBoss)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (I-Phổ thông)
08:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (I-Phổ thông)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 116 (I-Phổ thông)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (I-Phổ thông)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (I-Phổ thông)
14:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (I-Phổ thông)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (I-Phổ thông)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (I-Phổ thông)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (I-Phổ thông)
20:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:55
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 142 (I-Phổ thông)
22:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
23:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 116 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (C-Th/gia linh hoạt)
20:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:55
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 142 (C-Th/gia linh hoạt)
22:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
23:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm