85 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 14/11/2020 (29/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
VJ
VJ620 (E_Promo)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (E_Promo)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (E_Promo)
14:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:10
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ638 (E_Promo)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ642 (E_Promo)
18:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:35
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ644 (E_Promo)
20:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:45
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (E_Promo)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (E_Promo)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (A_Promo)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (A_Promo)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (G-Phổ thông)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (G-Phổ thông)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 116 (G-Phổ thông)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (G-Phổ thông)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (G-Phổ thông)
11:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (G-Phổ thông)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (G-Phổ thông)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 128 (G-Phổ thông)
14:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:50
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (G-Phổ thông)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (G-Phổ thông)
16:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Z_Eco)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Z_Eco)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Z_Eco)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Z_Eco)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (Z_Eco)
14:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ638 (Z_Eco)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ642 (Z_Eco)
18:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ644 (Z_Eco)
20:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:45
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (Z_Eco)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Z_Eco)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (E-Siêu tiết kiệm)
16:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:20
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 128 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
14:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:50
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 116 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:20
DAD
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 128 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:50
DAD
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:20
DAD
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 116 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:20
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 128 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:50
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:20
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Y_SBoss)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Y_SBoss)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Y_SBoss)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Y_SBoss)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (Y_SBoss)
14:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ638 (Y_SBoss)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ642 (Y_SBoss)
18:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ644 (Y_SBoss)
20:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:45
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (Y_SBoss)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Y_SBoss)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (I-Phổ thông)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (I-Phổ thông)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (I-Phổ thông)
11:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:20
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (I-Phổ thông)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (I-Phổ thông)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (I-Phổ thông)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (I-Phổ thông)
16:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:20
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (D-Th/gia tiết kiệm)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 128 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:50
DAD
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 116 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 128 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:50
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm