43 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 17/11/2020 (3/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
VJ
VJ622 (E_Promo)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (E_Promo)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (E_Promo)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (E_Promo)
14:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:10
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ638 (E_Promo)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ642 (E_Promo)
18:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:35
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ644 (E_Promo)
20:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:45
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (E_Promo)
20:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:30
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (E_Promo)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (E_Promo)
15:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:50
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN106 (A)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN108 (A)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN110 (A)
08:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (A)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN116 (A)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (A)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (A)
14:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (A)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (A)
22:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
23:25
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Z_Eco)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Z_Eco)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Z_Eco)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (Z_Eco)
14:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ638 (Z_Eco)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ642 (Z_Eco)
18:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ644 (Z_Eco)
20:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:45
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (Z_Eco)
20:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:30
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Z_Eco)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Z_Eco)
15:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:50
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (E)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (E)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (E)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (E)
20:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:55
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Y_SBoss)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Y_SBoss)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Y_SBoss)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (Y_SBoss)
14:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ638 (Y_SBoss)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ642 (Y_SBoss)
18:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ644 (Y_SBoss)
20:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:45
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (Y_SBoss)
20:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Y_SBoss)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Y_SBoss)
15:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:50
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm