30 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 08/06/2021 (28/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ bảy, 05/06
chủ nhật, 06/06
thứ hai, 07/06
thứ ba, 08/06
thứ tư, 09/06
thứ năm, 10/06
thứ sáu, 11/06
VJ
VJ626 (J_Eco)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (J_Eco)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (J_Eco)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (J_Eco)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (I_Eco)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (I_Eco)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (I_Eco)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (I_Eco)
20:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:10
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (I_Eco)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (I_Eco)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (J_Deluxe)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (J_Deluxe)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
DAD
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (J_Deluxe)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (J_Deluxe)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (I_Deluxe)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (I_Deluxe)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (I_Deluxe)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (I_Deluxe)
20:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:10
DAD
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (I_Deluxe)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (I_Deluxe)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (V_SBoss)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (V_SBoss)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (V_SBoss)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (V_SBoss)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (V_SBoss)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (V_SBoss)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (V_SBoss)
20:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:10
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (V_SBoss)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (V_SBoss)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (V_SBoss)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm