60 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 13/06/2021 (4/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ năm, 10/06
thứ sáu, 11/06
thứ bảy, 12/06
chủ nhật, 13/06
thứ hai, 14/06
thứ ba, 15/06
thứ tư, 16/06
VJ
VJ622 (J_Eco)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (J_Eco)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (J_Eco)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (J_Eco)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (J_Eco)
20:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:10
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (J_Eco)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (J_Eco)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (I_Eco)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (I_Eco)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (I_Eco)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN110 (L-P/thông tiết kiệm)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (L-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN116 (L-P/thông tiết kiệm)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (L-P/thông tiết kiệm)
11:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (L-P/thông tiết kiệm)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (L-P/thông tiết kiệm)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (L-P/thông tiết kiệm)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (L-P/thông tiết kiệm)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
919.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (J_Deluxe)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (J_Deluxe)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (J_Deluxe)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
DAD
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (J_Deluxe)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (J_Deluxe)
20:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:10
DAD
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (J_Deluxe)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (J_Deluxe)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (I_Deluxe)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (I_Deluxe)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (I_Deluxe)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN110 (K-P/thông tiết kiệm)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN116 (K-P/thông tiết kiệm)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (K-P/thông tiết kiệm)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (K-P/thông tiết kiệm)
11:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (K-P/thông tiết kiệm)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (K-P/thông tiết kiệm)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (K-P/thông tiết kiệm)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (K-P/thông tiết kiệm)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (K-P/thông tiết kiệm)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
1.119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (V_SBoss)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (V_SBoss)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (V_SBoss)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (V_SBoss)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (V_SBoss)
15:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:30
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (V_SBoss)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (V_SBoss)
20:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:10
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (V_SBoss)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (V_SBoss)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (V_SBoss)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (C-Th/gia linh hoạt)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN110 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN116 (J-Th/gia linh hoạt)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
3.319.000 ₫
+10 điểm