62 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 08/12/2021 (5/11 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
chủ nhật, 05/12
thứ hai, 06/12
thứ ba, 07/12
thứ tư, 08/12
thứ năm, 09/12
thứ sáu, 10/12
thứ bảy, 11/12
VN
VN112 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
12:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:30
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
14:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:45
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (P-Siêu tiết kiệm)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (E-Siêu tiết kiệm)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN116 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (E-Siêu tiết kiệm)
11:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (E-Siêu tiết kiệm)
12:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:30
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (E-Siêu tiết kiệm)
14:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:45
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (E-Siêu tiết kiệm)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (E-Siêu tiết kiệm)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (E-Siêu tiết kiệm)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (E-Siêu tiết kiệm)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (L-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (L-P/thông tiết kiệm)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN116 (L-P/thông tiết kiệm)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (L-P/thông tiết kiệm)
11:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (L-P/thông tiết kiệm)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (L-P/thông tiết kiệm)
12:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:30
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (L-P/thông tiết kiệm)
14:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:45
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (L-P/thông tiết kiệm)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (L-P/thông tiết kiệm)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (L-P/thông tiết kiệm)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN116 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:30
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:45
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (I-Phổ thông)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (I-Phổ thông)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (I-Phổ thông)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (I-Phổ thông)
12:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:30
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (I-Phổ thông)
14:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:45
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (I-Phổ thông)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (I-Phổ thông)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (I-Phổ thông)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (I-Phổ thông)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (C-Th/gia linh hoạt)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN116 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (C-Th/gia linh hoạt)
12:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:30
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (C-Th/gia linh hoạt)
14:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:45
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (C-Th/gia linh hoạt)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
3.299.000 ₫
+10 điểm