86 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 16/12/2021 (13/11 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ hai, 13/12
thứ ba, 14/12
thứ tư, 15/12
thứ năm, 16/12
thứ sáu, 17/12
thứ bảy, 18/12
chủ nhật, 19/12
QH
QH150 (ECONOMYSAVER)
05:50
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (A-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (A-Siêu tiết kiệm)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (A-Siêu tiết kiệm)
12:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:50
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (A-Siêu tiết kiệm)
14:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:45
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (A-Siêu tiết kiệm)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (A1_ECO)
14:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:00
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (A1_ECO)
05:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:50
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (A1_ECO)
17:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:45
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (A1_ECO)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (A1_ECO)
14:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:15
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (A1_ECO)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (A1_ECO)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (A1_ECO)
06:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:25
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (A1_ECO)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ656 (A1_ECO)
18:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:45
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (P-Siêu tiết kiệm)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (E-Siêu tiết kiệm)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN116 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (E-Siêu tiết kiệm)
12:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:50
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (E-Siêu tiết kiệm)
12:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:30
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (E-Siêu tiết kiệm)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (E-Siêu tiết kiệm)
14:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:45
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (E-Siêu tiết kiệm)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (E-Siêu tiết kiệm)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (T-P/thông tiết kiệm)
11:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (A1_DLX)
14:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:00
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (A1_DLX)
05:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:50
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (A1_DLX)
17:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:45
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (A1_DLX)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (A1_DLX)
14:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:15
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (A1_DLX)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (A1_DLX)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (A1_DLX)
06:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:25
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (A1_DLX)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ656 (A1_DLX)
18:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:45
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (L-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (L-P/thông tiết kiệm)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN116 (L-P/thông tiết kiệm)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (L-P/thông tiết kiệm)
11:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (L-P/thông tiết kiệm)
12:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:50
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (L-P/thông tiết kiệm)
12:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:30
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (L-P/thông tiết kiệm)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (L-P/thông tiết kiệm)
14:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:45
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (L-P/thông tiết kiệm)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN116 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:50
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:30
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:45
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (BUSINESSSMART)
05:50
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:20
DAD
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (V_SBoss)
14:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:00
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (V_SBoss)
05:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:50
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (V_SBoss)
17:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:45
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (V_SBoss)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (V_SBoss)
14:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:15
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (V_SBoss)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (V_SBoss)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (V_SBoss)
06:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:25
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (V_SBoss)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ656 (V_SBoss)
18:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:45
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (I-Phổ thông)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (I-Phổ thông)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (I-Phổ thông)
12:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:30
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (I-Phổ thông)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (I-Phổ thông)
14:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:45
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (I-Phổ thông)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (C-Th/gia linh hoạt)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (C-Th/gia linh hoạt)
12:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:50
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (C-Th/gia linh hoạt)
12:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:30
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (C-Th/gia linh hoạt)
14:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:45
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN116 (J-Th/gia linh hoạt)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
3.299.000 ₫
+10 điểm