88 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 18/12/2021 (15/11 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ tư, 15/12
thứ năm, 16/12
thứ sáu, 17/12
thứ bảy, 18/12
chủ nhật, 19/12
thứ hai, 20/12
thứ ba, 21/12
VN
VN112 (A-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (A-Siêu tiết kiệm)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN116 (A-Siêu tiết kiệm)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (A-Siêu tiết kiệm)
14:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:45
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (A-Siêu tiết kiệm)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (P-Siêu tiết kiệm)
11:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:20
DAD
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (P-Siêu tiết kiệm)
12:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:30
DAD
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (P-Siêu tiết kiệm)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (P-Siêu tiết kiệm)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (E-Siêu tiết kiệm)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN116 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (E-Siêu tiết kiệm)
12:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:30
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (E-Siêu tiết kiệm)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (E-Siêu tiết kiệm)
14:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:45
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (E-Siêu tiết kiệm)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (E-Siêu tiết kiệm)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (J_Eco)
14:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:00
DAD
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (J_Eco)
05:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:50
DAD
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (J_Eco)
17:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:45
DAD
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (J_Eco)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (J_Eco)
14:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:15
DAD
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (J_Eco)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (J_Eco)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (J_Eco)
06:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:25
DAD
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (J_Eco)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ656 (J_Eco)
18:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:45
DAD
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (J_Deluxe)
14:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:00
DAD
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (J_Deluxe)
05:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:50
DAD
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (J_Deluxe)
17:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:45
DAD
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (J_Deluxe)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (J_Deluxe)
14:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:15
DAD
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (J_Deluxe)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (J_Deluxe)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (J_Deluxe)
06:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:25
DAD
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (J_Deluxe)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ656 (J_Deluxe)
18:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:45
DAD
969.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (K-P/thông tiết kiệm)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN116 (K-P/thông tiết kiệm)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (K-P/thông tiết kiệm)
11:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:20
DAD
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (K-P/thông tiết kiệm)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (K-P/thông tiết kiệm)
12:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:30
DAD
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (K-P/thông tiết kiệm)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (K-P/thông tiết kiệm)
14:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:45
DAD
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (K-P/thông tiết kiệm)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (K-P/thông tiết kiệm)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN116 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:20
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:30
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:45
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (V_SBoss)
14:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:00
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (V_SBoss)
05:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:50
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (V_SBoss)
17:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:45
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (V_SBoss)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (V_SBoss)
14:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:15
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (V_SBoss)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (V_SBoss)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (V_SBoss)
06:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:25
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (V_SBoss)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ656 (V_SBoss)
18:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:45
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (I-Phổ thông)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (I-Phổ thông)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (I-Phổ thông)
11:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:20
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (I-Phổ thông)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (I-Phổ thông)
12:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:30
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (I-Phổ thông)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (I-Phổ thông)
14:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:45
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (I-Phổ thông)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (I-Phổ thông)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (C-Th/gia linh hoạt)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN116 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (C-Th/gia linh hoạt)
12:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:30
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (C-Th/gia linh hoạt)
14:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:45
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm