30 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 22/12/2021 (19/11 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
chủ nhật, 19/12
thứ hai, 20/12
thứ ba, 21/12
thứ tư, 22/12
thứ năm, 23/12
thứ sáu, 24/12
thứ bảy, 25/12
VJ
VJ620 (Z1_ECO)
14:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:00
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Z1_ECO)
05:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:50
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Z1_ECO)
17:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:45
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (Z1_ECO)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (Z1_ECO)
14:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:15
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (Z1_ECO)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Z1_ECO)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (Z1_ECO)
06:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:25
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Z1_ECO)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ656 (Z1_ECO)
18:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:45
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Z1_DLX)
14:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:00
DAD
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Z1_DLX)
05:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:50
DAD
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Z1_DLX)
17:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:45
DAD
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (Z1_DLX)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (Z1_DLX)
14:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:15
DAD
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (Z1_DLX)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Z1_DLX)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (Z1_DLX)
06:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:25
DAD
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Z1_DLX)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ656 (Z1_DLX)
18:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:45
DAD
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (V_SBoss)
14:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:00
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (V_SBoss)
05:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:50
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (V_SBoss)
17:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:45
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (V_SBoss)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (V_SBoss)
14:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:15
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (V_SBoss)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (V_SBoss)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (V_SBoss)
06:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:25
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (V_SBoss)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ656 (V_SBoss)
18:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:45
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm