33 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 23/12/2021 (20/11 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ hai, 20/12
thứ ba, 21/12
thứ tư, 22/12
thứ năm, 23/12
thứ sáu, 24/12
thứ bảy, 25/12
chủ nhật, 26/12
VN
VN112 (L-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (L-P/thông tiết kiệm)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN116 (L-P/thông tiết kiệm)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (L-P/thông tiết kiệm)
11:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (L-P/thông tiết kiệm)
12:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:30
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (L-P/thông tiết kiệm)
12:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:50
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (L-P/thông tiết kiệm)
14:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:45
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (L-P/thông tiết kiệm)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (L-P/thông tiết kiệm)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (L-P/thông tiết kiệm)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN116 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:30
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:50
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:45
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (C-Th/gia linh hoạt)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN116 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (C-Th/gia linh hoạt)
12:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:30
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (C-Th/gia linh hoạt)
12:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:50
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (C-Th/gia linh hoạt)
14:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:45
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (C-Th/gia linh hoạt)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm