63 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 31/12/2021 (28/11 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ ba, 28/12
thứ tư, 29/12
thứ năm, 30/12
thứ sáu, 31/12
thứ bảy, 01/01
chủ nhật, 02/01
thứ hai, 03/01
VJ
VJ620 (J_Eco)
14:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:00
DAD
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (J_Eco)
05:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:50
DAD
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (J_Eco)
17:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:45
DAD
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (J_Eco)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (J_Eco)
14:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:15
DAD
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (J_Eco)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (J_Eco)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (J_Eco)
06:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:25
DAD
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (J_Eco)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ656 (J_Eco)
18:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:45
DAD
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (J_Deluxe)
14:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:00
DAD
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (J_Deluxe)
05:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:50
DAD
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (J_Deluxe)
17:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:45
DAD
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (J_Deluxe)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (J_Deluxe)
14:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:15
DAD
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (J_Deluxe)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (J_Deluxe)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (J_Deluxe)
06:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:25
DAD
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (J_Deluxe)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ656 (J_Deluxe)
18:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:45
DAD
969.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN116 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:20
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:30
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:50
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:45
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN116 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:20
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:30
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:50
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:45
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (V_SBoss)
14:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:00
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (V_SBoss)
05:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:50
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (V_SBoss)
17:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:45
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (V_SBoss)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (V_SBoss)
14:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:15
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (V_SBoss)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (V_SBoss)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (V_SBoss)
06:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:25
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (V_SBoss)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ656 (V_SBoss)
18:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:45
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (J-Th/gia linh hoạt)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN116 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:20
DAD
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (J-Th/gia linh hoạt)
12:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:30
DAD
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (J-Th/gia linh hoạt)
12:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:50
DAD
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (J-Th/gia linh hoạt)
14:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:45
DAD
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (J-Th/gia linh hoạt)
15:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (J-Th/gia linh hoạt)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
3.299.000 ₫
+10 điểm