91 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 21/09/2020 (5/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
QH
QH152 (Bamboo Eco)
12:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH158 (Bamboo Eco)
05:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:25
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (A_Eco)
13:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:40
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (A_Eco)
15:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:55
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (A_Eco)
06:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:50
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (A_Promo)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (A_Promo)
13:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:10
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (A_Promo)
10:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:55
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (A_Promo)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (A_Promo)
20:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:10
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (A_Promo)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (A_Promo)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (A-Siêu tiết kiệm)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (A-Siêu tiết kiệm)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (A-Siêu tiết kiệm)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (P-Siêu tiết kiệm)
16:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (P-Siêu tiết kiệm)
14:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Eco)
07:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:50
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Z_Eco)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Z_Eco)
13:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Z_Eco)
10:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (Z_Eco)
20:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Z_Eco)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (Z_Eco)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (E-Siêu tiết kiệm)
16:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:40
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (E-Siêu tiết kiệm)
14:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:10
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Eco)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (E-Siêu tiết kiệm)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Plus)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Plus)
07:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:50
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH152 (Bamboo Plus)
12:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH158 (Bamboo Plus)
05:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:25
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (T-P/thông tiết kiệm)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN110 (T-P/thông tiết kiệm)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:40
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:10
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN110 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:10
DAD
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (A_Deluxe)
13:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:40
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (A_Deluxe)
15:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:55
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (A_Deluxe)
06:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:50
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (H-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (S-P/thông linh hoạt)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN110 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (S-P/thông linh hoạt)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:40
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:10
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:10
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (Y_SBoss)
06:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:50
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Y_SBoss)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Y_SBoss)
13:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Y_SBoss)
10:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (Y_SBoss)
20:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Y_SBoss)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (Y_SBoss)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Business)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH152 (Bamboo Business)
12:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH158 (Bamboo Business)
05:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:25
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (I-Phổ thông)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (I-Phổ thông)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (I-Phổ thông)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN110 (I-Phổ thông)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (I-Phổ thông)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (I-Phổ thông)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:40
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:10
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:10
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (C-Th/gia linh hoạt)
16:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:40
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (C-Th/gia linh hoạt)
14:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:10
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (C-Th/gia linh hoạt)
07:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:10
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN110 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm