27 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 06/11/2021 (2/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Lạt
thứ tư, 03/11
thứ năm, 04/11
thứ sáu, 05/11
thứ bảy, 06/11
chủ nhật, 07/11
thứ hai, 08/11
thứ ba, 09/11
VJ
VJ362 (E_Eco)
20:15
SGN
55p
Bay thẳng
21:10
DLI
39.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1386 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
17:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:00
DLI
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1384 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
19:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:55
DLI
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1380 (P-Siêu tiết kiệm)
06:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:25
DLI
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1382 (P-Siêu tiết kiệm)
10:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:15
DLI
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1380 (E-Siêu tiết kiệm)
06:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:25
DLI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1382 (E-Siêu tiết kiệm)
10:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:15
DLI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1386 (E-Siêu tiết kiệm)
17:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:00
DLI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1384 (E-Siêu tiết kiệm)
19:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:55
DLI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ362 (A_Deluxe)
20:15
SGN
55p
Bay thẳng
21:10
DLI
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1380 (L-P/thông tiết kiệm)
06:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:25
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1382 (L-P/thông tiết kiệm)
10:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:15
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1386 (L-P/thông tiết kiệm)
17:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:00
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1384 (L-P/thông tiết kiệm)
19:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:55
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1380 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:25
DLI
1.239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1382 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:15
DLI
1.239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1386 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:00
DLI
1.239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1384 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:55
DLI
1.239.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ362 (Y_SBoss)
20:15
SGN
55p
Bay thẳng
21:10
DLI
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1380 (I-Phổ thông)
06:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:25
DLI
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1382 (I-Phổ thông)
10:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:15
DLI
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1386 (I-Phổ thông)
17:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:00
DLI
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1384 (I-Phổ thông)
19:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:55
DLI
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1380 (C-Th/gia linh hoạt)
06:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:25
DLI
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1382 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:15
DLI
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1386 (C-Th/gia linh hoạt)
17:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:00
DLI
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1384 (C-Th/gia linh hoạt)
19:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:55
DLI
2.399.000 ₫
+10 điểm